Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Общинска администрация внесе до ОбС Брацигово предложение за увеличаване размера на таксата за детските градини на територията на общината

 

05-09-2013

 

Изх. 06-01-171/03.09.2013 година

 

До Председателя

На Общински съвет

Град Брацигово

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

От

 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЮЛЕМЕТОВ -Кмет на Община Брацигово

 

 

Относно: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

 

 

                   Моля Ви, на предстоящото заседание  на Общински съвет - град Брацигово да бъде взето решение ,с което да се  измени  раздел ІІІ,  точка първа от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово  касаеща размера на месечната такса за ползване на детски ясли и детски градини.

 Съгласно  чл.81 от ЗМДТ за ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси.  Таксата определена в раздел 3,т.1 от Тарифата по чл.3,ал.1 от горепосочената Наредба  е в размер на 30 / тридесет / лева.

Таксата не е е увеличавана от приемане на Наредбата през 2008 година. Тя е една от най-ниските не само в областта но и в страната. Таксата не е постоянна а се влияе  от посещаемостта на детето в детската градина.

С цел възстановяване на пълните разходи по предоставяне на услугата, повишаване  и повишаване на нейното качество  е необходимо таксата да се увеличи.

Предложението ми е  размера на месечната такса за детски ясли и детски градини да  се увеличи на  35.00  / тридесет и пет / лева, считано от 01.11.2013 година.

Това увеличение неминуемо ще се отрази на бюджета на всяко семейство, ползващо услугите на детските ясли и градини на територията на Общината ,което може да доведе до социално напрежение.

Плащайки повече, родителите ще са спокойни за здравето на децата си  и ще бъдат сигурни ,че се хранят здравословно и безопасно в детските градини,които посещават, което  е наша основна грижа и отговорност.

По тези съображения ,Ви моля, на основание чл.21,ал.1,т.7, и чл.21,ал.2, от ЗМДТ да бъде взето решение  с което да бъде изменена точка 1 от раздел ІІІ на тарифата Тарифата по чл.3,ал.1 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово като размера на таксата за ползване на детски ясли и детски градини бъде променен от 30 .00/тридесет/ на 35.00 /тридесет и пет/ лева.

С уважение:

 

Васил Гюлеметов

Кмет на Община Брацигово


Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик