Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Започна реализацията на проект Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт на НСОРБ, финансиран по ОП „Техническа помощ”

 

25-10-2013
 

 

 Проект №: 0118-НСОРБ-1.10; BG161PO002-1.10.01-0001 „Е-ПОДЕМ - Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове", Мярка на подкрепа 10: „Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани по СКФ".
Продължителност на проекта: 30 месеца (от 01.02.2013 г. до 31.07.2015 г.)
Основна цел: Разширяване на общинския капацитет за успешно и ефективно управление на
европейски проекти.

 Основни дейности:
Дейност 1: Техническо осигуряване дейността на общините по подготовка,реализация и отчитане на европейски проекти.
Дейност 2: Изграждане на Ресурсно-координационен център за подкрепа наобщините при подготовка и изпълнение на европейски проекти.

Във връзка със стартиране на дейностите по проекта Община Брацигово се включи със заявка за предоставяне на софтуер за управление на европроекти и офис-техника, необходима за ефективна работа на системата.

След внедряване на системата двама общински служители ще бъдат обучени за работа със системата.

Днес в Община Брацигово беше извършена доставката на заявената офис-техника. Предстои монтаж и инсталация на техниката и софтуера.

Включването в проекта на НСОРБ изисква от общините единствено поемане на ангажименти за ползване по предназначение на осигурения софтуер и техника и не е обвързано с финансови ангажименти.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик