Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Изготвено е предложение до ОбС за изменение и допълнение на тарифа по чл.3, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги.

 

09-12-2013
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЮЛЕМЕТОВ- Кмет на Община Брацигово
Относно:Изменение и допълнение на тарифа по чл.3, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля Ви, на предстоящото заседание на Общински съвет- град Брацигово да бъде взето решение, с което да се изменят размерите на следните такси, определени в тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово.
Съгласно чл.19, ал.1 от горецитираната Наредба, се заплаща такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари (открити и закрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост, като съгласно ал.4 таксите се определят на квадратен метър на ден или месец, съгласно тарифа по чл.3, ал.1
Предлагаме размера на таксите да бъде променен както следва:
1.1. Размерът на таксата за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, определен в точка 4 от раздел ІІ на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово, от 1 лев на квадратен метър на ден, да се промени на 2 лева на квадратен метър на ден.
1.2. Размерът на таксата за ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други, определен в точка 4 от раздел ІІ на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово, от 0,30 лева на квадратен метър на ден се променя на 0,60 лева на квадратен метър на ден.
1.3. Съгласно чл.81 от ЗМДТ за ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси. Таксата определена в раздел ІІІ, т.1 от Тарифата по чл.3, ал.1 от горепосочената Наредба, е в размер на 30 /тридесет/ лева.
Таксата не е увеличавана от приемане на Наредбата през 2008 година. Тя е една от най-ниските в областта и в страната. Таксата не е постоянна, а се влияе от посещаемостта на детето в детската градина.
С цел възстановяване на пълните разходи по предоставяне на услугата и повишаване на нейното качество, е необходимо таксата да се увеличи.
Предложението ми е, в размера на месечната такса за детски ясли и детски градини, определен в точка 4 от Раздел ІІ на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата, да се промени от 30 /тридесет/ лева на 35 /тридесет и пет/ лева.
Плащайки повече, родителите ще са спокойни за здравето на децата си и ще бъдат сигурни, че се хранят здравословно и безопасно в детските градини, които посещават, което е наша основна грижа и отговорност.
Предлагам да се променят и следните такси:
1.4. Размерът на таксата за издаване на Удостоверение за търпимост за строеж по Параграф 16 и Параграф 127, ал.1 от ЗУТ, определена в точка 60 от Раздел V административни услуги „Контрол по строителството" на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово, като за сгради със застроена площ до 50 кв.м.- от 50 лева се промени на 100 лева, а за сгради със застроена площ над 50 кв.м.- от 100 лева се промени на 200 лева.
1.5. Размерът на таксата за продажба на тръжна документация- при отдаване под наем и при продажба на имот, определена в точка 32 от Раздел VІ други административни услуги, административно - технически услуги „Общинска собственост" се променя както следва:
Цената на тръжната документация при отдаване под наем:
- за 1 имот- от 20 лева се променя на 30 лева;
- от 1 до 10 имота- 80 лева;
- над 10 имота- 150 лева
Цената на тръжната документация при продажба на имоти:
- от 1 до 10 имота- 100 лева;
Моля Ви, на основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМДТ, да бъде взето решение, с което да бъдат променени точка 4, от Раздел ІІ, точка 1 от Раздел ІІІ, точка 60 от Раздел V и точка 32 от Раздел VІ на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик