Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Пазарджик Ви уведомява за „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”, обл. Пазарджик

 

16-05-2014

  С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

     На основание  чл.15, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

           Община Пазарджик Ви уведомява за:

„Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”, обл. Пазарджик

Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. „България” №2, гр. Пазарджик

С Решение № ПК-02-ЕО/2014 г. на РИОСВ-Пазарджик е решено да не се извършва екологична оценка на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /16.05.2014г. – 29.05.2014г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ РЕШЕНИ


Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик