Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Общинска администрация внесе предложение за изменение Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

04-09-2014

На предстоящото си заседание Общински съвет – град Брацигово, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  да бъде взето решение, с което да се  измени Наредбата  за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово. Измененията се налагат поради изменение на ЗМДТ и няма да засегнат размера на  таксите, предоставяни от Община Брацигово. Във връзка с гореизложеното  предлагаме следните изменения :

Чл.2,ал.1,т.3 се  допълва както следва:

За ползване на детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги,лагери, общежития други общински социални услуги.

Чл.2,ал.1,т. 4 се отменя.

Чл.2,ал.1 т.8 се отменя.

Чл.3,ал.1 изречение 2 се допълва както следва: Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой  или с общински таксови марки.

Чл.18в,ал.1 се изменя както следва:Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване , за имотите които няма да се ползват през цялата година,  не са декларирани като основно жилище по смисъла на ЗМДТ и е подадена декларация по образец ,утвърден от Кмета на Община Брацигово от собственика  или ползвателя  до края на предходната година в общината по местонахождението на имота.  Утвърденият от Кмета на Община Брацигово

Изречение 2 се отменя.

Чл.18в Ал.3 се отменя.

Чл.18в Ал.4 се изменя както следва:

Служителите от общинска администрация имат право  да извършват проверка на имота, за който е подадена декларация  за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

Чл18в, ал.5 се изменя както следва:

Освобождаването от заплащане на такса за сметосибъране и сметоизвозване по чл.19,ал.2 и ал.3 от Наредбата се извършва  въз основа на декларацията по ал.1 .

Чл.18в, ал.6 се изменя както следва:

Декларации подадени, извън срока или неотговарящи на образеца по ал.1  не пораждат правни последици.

Чл. 18в,ал.8  се изменя както следва:

За имотите ,които няма да се ползват през цялата година и има подадена декларация се начислява само такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения и такса за почистване на местата за обществено ползване .Не се събира такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване когато услугата не се предоставя от общината  и такса за обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъции други съоръжения когато няма такива.

Чл.18в,ал.10 се изменя както следва:

При деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса битови отпадъци физическите лица се наказват с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Чл.24 ал.1 се изменя както следва : Лицата, ползващи общински социални услуги , заплащат месечна такса в размер , на съответстваща  реална издръжка  на едно лице.

 Чл.24,Ал.2 се изменя както следва :

 Реалната издръжка на едно лице включва  месечните разходи за храна, постелен инвентар  и облекло,  перилни и хигиенни материали,  транспортни разходи за разнасяне на храната , както и съответната часто т общите разходи за електрилечска и топлинна енергия , вода канализация  и битови отпадъци, с изключение на даренията  и  завещанията от местни и чуждестранни  физически и юридически лица.

Чл.31,ал.1  се изменя както следва : Срокът за извършване на техническите услуги ,който не е установен с нормативен акт ,се определя с решение на съответния общински съвет, но не може да  надвишава 1 месец.

Чл.37, се създава нова ал.1:

За ползване на гробни места  над 8 години  се заплащат еднократно такси, както следва:

до 15 години

  1. за вечни времена
  2. за ползване на семейни гробни места.
  3. за придадени по регулация маломерни гробни места –съответната част от таксата, определена за гробното място.

За урнов гроб  таксите по т.1 и т2 се заплащат с 50 на сто намаление.

Ал.1 става ал.2

Ал.2 става ал.3

Чл.47,ал.1  се изменя както следва:

За невнесените в срок данъци и такси се прилагат разпоредбите на  чл.4 ,ал.1- 5 от ЗМДТ.

Чл. 48  се  отменя.

Чл. 48а ал.1  се изменя както следва :

Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса се наказва с глоба от 50 до 200 лева,а юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция в размер  от 100 до 500 лева.

Чл.48а,ал.2 се отменя.

Чл.49 се отменя

Отменя параграф 6 от ПЗР на Наредба за  определянето и администрирането  на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Брацигово.


Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик