Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово уведомява, че от 18.09.2014г. започва прием на документи за ползване на социална услугата „Обществена трапезария”, която ще се предоставя от 01.10.2014 г.

 

16-09-2014

СЪОБЩЕНИЕ :

 

Община Брацигово уведомява, че от 18.09.2014г. започва прием на документи за ползване на социална услугата „Обществена трапезария”, която ще се предоставя от 01.10.2014 г.

Право да кандидатстват за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария“  имат :

    1. С трайно намалена работоспособност над 50%;
    2. Лица, живеещи сами;  
    3. Лица, навършили възраст за пенсиониране, но не придобили право на пенсия;
    4. Безработни лица, които не получава обезщетение от Бюрата по труда;       
    5. Лица, намиращи се в затруднено материално положение поради заболяване

        член от семейството;
    6. Лица, които не могат да приготвят сами храната си в къщи;
    7. Лица, които не са подпомагани чрез други хранителни програми на БЧК;

    8. Лица, които не са подпомагани по други социални проекти и не са подпомагани за

        отоплителен сезон 2013/2014;

    9. Деца сираци ;

 

Желаещите да ползват услугата следва подават заявление по образец с приложените към него   документи както следва:

  1. Копие от актуален медицински документ ТЕЛК, ЛЛК, епикриза или др. медицински документ доказващ здравословното състояние;
  2. Служебна бележка от Дирекция „ Социално подпомагане „ ;
  3. Служебна бележка от Дирекция „ Бюро по труда „, /ако лицето е безработно/;
  4. Документ доказващ месечния доход на лицето / пенсия /;
  5. Копие от лична карта;

 

Документите се подават на фронт – офиса на Общинска администрация град Брацигово до 17.00 часа на 25 септември  2014 год.

Комисията, определена със Заповед на Кмета на Община Брацигово да разгледа всички постъпили в срок заявления, изготви оценка и класира ползвателите на социалната услуга;

Списъкът с одобрените бенефициенти ще бъде изложен на информационното табло на входа на Общинска администрация град Брацигово, входовете на кметствата по населените места и на интернет страницата на Община Брацигово на 30 септември 2014 год. ;

Обядът ще приготвя и доставя ежедневно през работните дни, считано от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г. от кухнята на „Домашен социален патронаж” - Брацигово;

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик