Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Приключи оценката на кандидатите за лични асистенти в Община Брацигово

 

19-04-2015
-19.04.2015-

Всички 100 кандидати за личен асистент по програмата са одобрени от комисията, която извърши оценяването по методиката на управляващия орган. Продължава работата по оценката на потребностите на бъдещите бенефициенти по проекта. Към момента все още продължава работата за оценка на потребностите, която се извършва от служители на Дирекция Социално подпомагане - Пещера.Оценката на потребностите на кандидат-потребителя се състои от 9 части:1. Информация за кандидат- потребителя;2. Информация за увреждането / състоянието;3. Проблеми с функционирането;4. Отклонения в поведението;5. Необходими медицински манипулации;6. Отражение на ограниченията в живота на кандидат- потребителя;7. Участие в образователни дейности (попълва се само от учащи);8. Желание на кандидат- потребителя за времетраене на обслужването;9. Заключение на служителя.Когато оценката на потребностите бъде изготвена ще се пристъпи към определяне на индивидуален месечен бюджет за ползване на услугата и класиране на кандидат-потребителите.Подадените заявления са 125, 7 от които се отнасят за деца. Община Брацигово като партньор на АСП ще има възможност да предоставя социална услуга „Личен асистент" в рамките на 3600 часа месечно за срока на проекта, като почасовото разпределена на грижата почасово ще даде възможност повече кандидат-потребители да бъдат одобрени и включени в социалния проект.

След като стане ясно кои кандидат-потребители ще бъдат включени в проекта, съобразно техните предпочитания ще бъдат определени и личните асистенти, кооито ще започнат работа като лични асистенти.

Списък на оценените кандидати за лични асистенти

Списъкът ще бъде изнесен и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Брацигово на 20.04.2015 г.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дни от публикуване на този списък.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик