Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Общинска служба по земеделие гр.Пещера, на основание чл.18 д,ал.4,5 и 6 във връзка чл.28, ал.З, т.З и чл.18б,ал.2 от ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите с признато право на собственост върху земеделски земи и ползватели , че във връзка с изработване на...

 

12-10-2016

Общинска служба по земеделие гр.Пещера, на основание чл.18 д,ал.4,5 и 6 във връзка чл.28, ал.З, т.З и чл.18б,ал.2 от ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите с признато право на собственост върху земеделски земи и ползватели , че във връзка с изработване на помощен кадастрален план на основание §4к.,ал.1 от ЗСПЗЗ за местността „Сини дол" , поземлен имот № 000650; ПИ №000646; ПИ 000649; ПИ №000647; ПИ№000648; ПИ 000645 и ПИ №000643 по картата на възстановената собственост на землището на с.Бяга , ще се извърши съвместно уточняване на границите на земеделските земи разположени в територията по §4 от ЗСПЗЗ по график , който е изложен в сградите на ОСЗ-Пещера,ОСЗ-Пещера- офис Брацигово, Общинска администрация Брацигово и кметството на с.Бяга,община Брацигово 14 дни след обнародването в „Държавен вестник". Бившите собственици да представят на фирмата изпълнител Решенията на ПК- Брацигово/ОСЗ/ за призната право на собственост в територията по §4 , а ползвателите-документите за учредяване на права/ заповед на кмета, удостоверения , протоколи за оценка, вносни бележки за плащане и др./

Изтегли:

OБЯВЛЕНИЕ, ГРАФИК И СКИЦА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик