Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Кмета на Община Брацигово издаде заповед за издаването на карти за паркиране за хора с увреждания

 

03-02-2017

З  А  П  О  В  Е  Д    

 РД 40 # 1  /  01. 02. 2017г.

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.99а от Закона за движение по пътищата и постъпили молби за издаване на карти за  паркиране за хора с увреждания.

НАРЕЖДАМ:

I. Да се издават Карти за паркиране на МПС , превозващи хора с увреждания по образец съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания /Приложение №1/, при спазване на следния ред:

1. Желаещите да ползват карта за паркиране, лица, с постоянен / настоящ адрес Община Брацигово, които  вследствие на увреждане  имат определен с решение на  ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена  работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) 50 % или над  50%  увреждане,  подават заявление на   фронт-офиса в Община Брацигово по образец /Приложение 2/

2.  Към заявлението се прилагат:

-          копие от решение на ТЕЛК/ НЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност

-          копие от лична карта/за децата копие от удостоверение за раждане и копие от личната карта на родител; (сверява се с оригинала при подаване на документите)

-          актуална цветна снимка / паспортен формат/;

-          копие от нотариално заверено пълномощно и копие на личната карта на упълномощеното лице, в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания /за децата от негов родител/ (сверява се с оригиналите  при подаване на документите)

3. Картите се изготвят от длъжностно лице - гл. експерт „ Екология, здравеопазване и социални дейности„ от Дирекция "Специализирана администрация", което води регистър на издадените карти.

4. Срокът на издаване е 14 дни от датата на подаване на заявлението.

5. Картата е със срокът не повече от срока на експертизата на  ТЕЛК /  НЕЛК за работоспособността.

6. При получаване правоимащото лице поставя подпис на картата, след което тя се ламинира. При подаване на документите от упълномощено лице, то взема картата  и я връща за ламиниране след поставен подпис от конкретния ползвател.

7. Такса за услугата не се заплаща.

8. Картите се поставят на долния  десен ъгъл на предното стъкло на МПС по такъв  начин, че предната страна на картата да е ясно видима за проверка.

9. Издадената от Община Брацигово карта дава право на притежателя да паркира на определените и обозначени за тази цел места в цялата страна, както  и на територията на Европейския съюз.

10. В случай на неправомерно използване, картата се отнема за срок от една година.

 

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик