Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обявление на Заповед № РД-465/11.10.2017г. на Кмета на община Брацигово за одобрено изменение на ПУП-ЧИПР за УПИ XI-411,412 за част от кв.38, по действащия регулационен план на гр.Брацигово.

 

07-11-2017

ДО

НИКОЛАЙ МАРКОВ МАРКОВ -  гр.Пловдив, /за УПИ IV-1386, кв.38 по РП на гр.Брацигово

ВЕСЕЛА МАРКОВА ПЕТРОВА- гр.Пловдив, /за УПИ IV-1386, кв.38 по РП на гр.Брацигово


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-465/11.10.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ЧИПР за УПИ XI-411,412 за част от кв.38, по действащия регулационен план на гр.Брацигово / П.И. с идентификатор № 06207.502.961 по КК на гр.Брацигово/ по искане от Георги Рачев Димитров.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик