Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение че е изработен план на новообразуваните имоти в местността„Сини дол", с.Бяга за ПИ с №000650, №000646, №000649, №000647, №000648, №000645 и №000643.

 

08-11-2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме, че в Държавен вестник брой 89 от 7 ноември  2017г. е публикувано съобщение, с което Община Брацигово, на основание §4к, ал.1 по ПЗРЗСПЗЗ и във връзка с чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица,че е изработен план  на новообразуваните имоти в местността„Сини дол", с.Бяга за ПИ с №000650, №000646, №000649, №000647, №000648, №000645 и №000643.

На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражение по плана и придружаващата го документация, изложени в сградите на кметство с.Бяга  и Община Брацигово,  дирекция СА,  до кмета на Община Брацигово.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик