Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ДГФ НА ЛЕТОВИЩЕ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ"/"АТОЛУКА"/

 

27-02-2018

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ДГФ НА        

      ЛЕТОВИЩЕ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ"  /"АТОЛУКА"/.


Летовище „Васил Петлешков„ / "Атолука" / е урбанизирана територия  със ЗРП съгласно Заповед №1903/20.04.1940 г.  и Заповед №400/30.12.1963 г. Към настоящия момент действащия ЗРП  е одобрен Заповед №86/28.01.1988 година. Община Брацигово предприе необходимите действия по §6  от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите за изключване на летовище „Васил Петлешков" / Атолука /, землище на с.Равногор , Община Брацигово от държавен горски фонд пред ИАГ- МЗХ. За провеждането на процедурата  се извършиха всички необходими действия  за изключване на курорта от защитена територия. Със  Заповед №РД-27/19.01.2016  г. на МОСВ, публикувана  в ДВ бр.11/09.02.2016 година,  летовището е изключено от територията на защитена местност „Атолука" . С отпадането на защитената територия, отпада и необходимостта от публичност на държавната собственост. Съгласно Закона за държавната собственост  промяната й се извършва само с решение на МС. Предоставени са всички необходими документи  от общината на ИАГ - МЗХ , а от МЗХ на МРРБ като вносител за промяна на вида държавна собственост от публична държавна в частна държавна собственост . На заседание  на МС  от  14.12.2016 година  - т.9  бе взето решение за промяна на собствеността от публична в частна държавна собственост .След като решението от 14.12.2016 г. не се публикува  в ДВ , Община Брацигово предприе повторно входиране на процедурата . С решение на МС от 21.02.2018 година  се промени собствеността  на летовище „Васил Петлешков „ /Атолука / от публична държавна в частна държавна собственост. Предстои прилагане на §6  от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите  , за изключване  на територията на летовището от  държавен горски фонд и необходимите последващи процедури за придобиване на собствеността от частна държавна  в  общинска собственост.

                                                                            Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик