Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

11-12-2018
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Кмета на Община Брацигово кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Брацигово под формата на безлихвен заем за сметка на Централния бюджет, предназначен за осигуряване на източник за финансиране на временен касов недостиг на средства по бюджета на община Брацигово за 2019, позовавайки се на чл.103,ал.1 от Закона за публичните финанси.

 

1.Поради неплащане на отчисленията от община Брацигово,изискващи се при депониране на отпадъци,съгласно Наредба № 7 /19.12.2013 г. и чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците с Акт за установяване на публично държавно вземане № 3/27.07.2015 година на Директора на РИОСВ град Пазарджик е установено задължение общо в размер на 293 577,58 лева / двеста деветдесет и три хиляди петстотин седемдесет и седем лева и 58 стотинки/, от които 252 551,60 лева/ двеста петдесет и две хиляди петстотин петдесет и един лева и 60 стотинки/ непреведени месечни отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2012 г.,2013 г. и 2014 г. и общ размер на законната лихва за забавяне на преводите, начислена към 30.06.2015 г. в размер на 41025,98 лева / четиридесет и една хиляда двадесет и пет лева 98 стотинки/.

Предаден е на Национална агенция по приходите за събиране , заедно със законната лихва за просрочие, с което допълнително се санкционира общината с лихви.С цел да не се запорират банковите сметки на Общината за  обезпечаване на задължения,съгласно Акт № 3/27.07.2015 г. на Директора на РИОСВ - Пазарджик  община Брацигово обезпечава задължението с имоти-публична общинска собственост, по данъчна оценка съгласно ДОПК.

         Към 30.11 2018 г.Община Брацигово е погасила 51552 лева, от които 18 000 лева за 2017 г . и 33 552.лв. за 2018 г. от главницата . Остатък към 30.11.2018 г.  е главница в размер на  200990лв. и лихви 124180 лева. До начислената лихва към Акта е 83154 лева.

С цел спиране на лавинообразно покачване на законната лихва, както и недопускане на запор на сметките на Община Брацигово и публична продан на запорираните имоти от страна на Националната агенция за приходите или друг ЧСИ през 2019 г.,което би оставило без финансиране редица дейности и услуги предоставяни от Общината , е целта на искания заем. Предоставянето на заема и плащането на сумата на РИОСВ Пазарджик ще доведе и до по-малко финансови загуби на общината.

                     С отпускането на безлихвения заем, ще бъде осигурен източник, покриващ бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи на площадката на старото депо за ТБО, с оглед задължителните мерки за опазване на почвите  и водите, чрез обезопасяване на отпадъците на място.

         С решение за налагане на финансова корекция №01-0800/3705 от 21.12.2017г. на изпълнителния директор на Държавен фонд" Земеделие"  на Община Брацигово е наложена финансова корекция в размер на

1 583 146,08 лв. без ДДС- 33,77% от стойността на финансовата помощ по договор с предмет „"Изграждане на канализационна система на с.Козарско, общ. Брацигово и рехабилитация на общинска пътна мрежа на община Брацигово  и ДДС в размер на 316 629,22лв. и лихви за просрочие в размер на 1080 000лв. Решението е обжалвано пред Административен съд Пазарджик, който със свое решение № 506/03,08,2018г. се произнася в полза на ДФЗ  и потвърждава финансовата корекция. Решението на административен съд Пазарджик е обжалвано от общината пред Върховен административен съд и делото е насрочено за 12.02.2019г.

Общината има сключен договор №13/07/2/0/00750 от 23,10,2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2

" Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7" Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирани от Европейския земеделски фонд, за СМР на обект: „Устойчиво развитие на Община Брацигово, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност - Топлоснабдителна система и отоплителна инсталация, ремонт, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото пространство на ОДЗ „Йордан Шопов" село Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик." - на стойност 729 373, 70 лв. - одобрена 661 406,30 лв. Преди да се плати финансовата корекция не може да започне процедура по избор на изпълнител, както и да има разплащания по този договор.

По същата програма по мярка 7,2 за безвъзмездна финансова помощ  община Брацигово е кандидатствала и  участва процедура по подбор с проекти:

               - Проект „СТРОИТЕЛСТВО НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., по реда на процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. - В процес на одобрение на стойност 1 158 314,86 лв. без ДДС .

  - Проект „Подобряване на спортната инфраструктура на с.Бяга, Община Брацигово" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по реда на процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. - в процес на одобрение на стойност 97228,01 лв без ДДС.

Проектите преминаха през оценяване и са в процес на одобрение  за финансиране, но договори по тях не могат да се сключат, ако има финансова корекция.

Административното дело по наложената  финансова корекция може  да продължи с години,  както показва съдебната практика и програмния период 2014-2020г. да  изтече и общината да не сключи договори, а                                    населението да не се възползва от „ Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирани от Европейския земеделски фонд .Това води до тежки икономически и демографски загуби за жителите на Община Брацигово.

    За това Община Брацигово ще направи предложение/ след решение на Общинския съвет/ за сключване на тристранно споразумение  с Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г., министъра на финансите и кмета на Община Брацигово, във връзка с чл.82, ал.3 и ал.4 от Закона за държавния бюджет /ДВ брой 103/2018 г./ с което наложената финансова корекция се намалява с 80/осемдесет/ на сто след сключването на тристранното споразумение. За останалата част  от 20/двадесет/ на сто и цялото ДДС и лихвите, Община Брацигово не разполага със собствени средства в бюджета, с който да се разплати по наложената финансова корекция и да стартира договорите по Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирани от Европейския земеделски фонд цитирани по-горе.

 С отпускането на безлихвения заем, ще бъде осигурен източник, покриващ бъдещи разходи за плащане на 20 на сто от наложената финансова / 1 583 146,08 ЛВ.  Х 20 % = 316629.22 ЛВ./И ДДС в размер на 316 629,22 лв. и общо 633258,44 лв.

                                                                                            

Общественото обсъждане ще се проведе на 21.12.2018 година /петък/ от 11 часа в заседателната зала на Младежки дом - ул."Христо Смирненски „ № 1 , гр.Брацигово, Община Брацигово .

Във връзка с гореизложеното предлагам за обсъждане следните намерения за поемане на дълг:

·        Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност до 1 000 хил.лв.;

·        Валута на заема - български лева;

·        Вид на заема - дългосрочен безлихвен заем от Централния бюджет;

·        Цел на заема - финансиране на временен финансов недостиг на средства .

·        Срок на погасяване -   до 31.12.2020г.

·        Начин на обезпечаване - без обезпечение.

·        Лихви, такси и комисионни - без лихви, такси и комисионни.

·        Източници на погасяване на дълга -, собствени приходи на общината,  обща изравнителна субсидия и капиталови разходи.

               

Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола, от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес

e-mail:kmet @bratsigovo.bg  до  10.01.2019 година.

 

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик