Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.40, УПИ XI –Жилищен комплекс, УПИ Х-443, УПИ-IX-443,445, УПИ VIII-445 по регулационния план на гр.Брацигово, по искане на Александър Манчев и „БГ ХАУС“ ЕООД.

 

08-03-2019

ДО

Н-ЦИ  ВАСИЛИСА  ГЕОРГИЕВА  ХРИСЧЕВА

ГЕОРГИ  ЕВГЕНИЕВ АЧКОВ - гр.София,  Ж.К. "Свобода"  №19, вх. А, ет.2, ап.6

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за част от кв.40, УПИ XI -Жилищен комплекс, УПИ Х-443, УПИ-IX-443,445, УПИ VIII-445 по регулационния план на гр.Брацигово, по искане на Александър Манчев и „БГ ХАУС" ЕООД.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекциа «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик