Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ за обезщетение на ограничени вещни права

 

08-03-2019

ДО

Н-ЦИ ЩЕРЬО АТАНАСОВ  КРАЙНОВ:

/за имот  №016035/

 

МАРИЯ  КОСТАДИНОВА  КОСТАДИНОВА

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА  АНГЕЛОВА

РОДОСЛАВ  ВАСИЛЕВ  ЩЕРЕВ

РУМЯНА  ГЕОРГИЕВА  ВЪЛЧЕВА

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ

 

Уведомяваме Ви, че с решение  от протокол от 19.09.2018 год. на комисията по чл.210, ал.1  от ЗУТ за определяне   цена за обезщетение на ограничени вещни права /безсрочно сервитутно право/  през частни имоти на територията на Община Брацигово за трасе на новоизграждащ се  електропровод  „ВЛ  110кV ВЕЦ „Въча 1" - ВЕЦ „Цанков камък", обявен за национален обект, е определена цена от 500 / петстотин/ лева за правото на прокарване през Вашия поземлен имот номер 016035, м."Селчица", землището на с.Равногор, общ.Брацигово, което е с площ на сервитута 1.495 дка.  

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 14 дневен  срок от съобщаването могат да се направят писмени искания и възражения по оценката до Административен съд гр.Пазарджик чрез  Община Брацигово.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик