Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

25-04-2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Брацигово, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-С001 и № BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейски социален фонд на Европейски съюз, за изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово"  обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Експерт психолог".

Подборът ще се осъществи на два етапа: допускане по документи и провеждане на интервю (събеседване).

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше образование психология.

Професионален опит - релевантен опит минимум 1 година.

Добро познаване на нормативните актове;

Компютърна грамотност.

Лични качества - комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа

Необходими документи за участие:

·         Писмено заявление за кандидатстване - по образец.

·         Автобиография.

·         Декларация Приложение 1 - по образец.

·         Декларация по чл.107а от Кодекса на труда - по образец.

  • Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни, съгласно Закона за личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

·         Документ за самоличност (копие) лична карта.

·         Документ за придобита образователно-квалификационна степен, съобразно с изискванията (копие)

  • Документ/и, удостоверяващ професионален опит (копие).

Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в деловодството на Общинска администрация Брацигово, адрес:

гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов" № 6А в срок до 30.05.2019 г., всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч.

Лице за контакт - Таня Йоргова - Ръководител проект

Кандидатите могат по-подробно да се запознаят с обявата на сайта на община Брацигово: http://www.bratsigovo.net/

Изтегли:

ОБЯВЛЕНИЕ

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик