Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

08-05-2019

 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брацигово, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-С001 и №BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейски социален фонд на Европейски съюз, за изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.018-0030 „ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО" обявява 6 свободни работни мяста за заемане на длъжността „Мениджър случаи".

Подборът ще се осъществи на два етапа: допускане по документи и провеждане на интервю (събеседване).

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование - средно образование.

Добро познаване на оперативните документи;

Компютърна грамотност.

Лични качества - комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.

Необходими документи за участие:

·         Писмено заявление за кандидатстване - по образец.

·         Автобиография.

·         Декларация Приложение 1 - по образец.

·         Декларация по чл.107а от Кодекса на труда - по образец.

  • Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни, съгласно Закона за личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

·         Документ за самоличност (копие) лична карта.

·         Документ за придобита образователно-квалификационна степен, съобразно с изискванията (копие)

  • Документ/и, удостоверяващ професионален опит (копие).

Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в деловодството на Общинска администрация Брацигово, адрес:

4579 гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6 А в срок до 30.05.2019 г., всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч.

Лице за контакт - Таня Йоргова - Ръководител проект, тел.: 035522071

Кандидатите могат по-подробно да се запознаят с обявата на сайта на община Брацигово: www.bratsigovo.bg

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик