Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД и ЗЕМИТЕ по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите и комплекта документи към Наредбата може да се запознаете тук

С оценка на въздействието може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 26.01.2017г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите и комплекта документи към Наредбата може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 09.11.2016г.

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

За изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Брацигово

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 31.10.2016г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 год. в община Брацигово,приета с Решение № 66 / 26.02.2016год.

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 13.10.2016г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 год. в община Брацигово,приета с Решение № 66 / 26.02.2016год.

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 13.09.2016г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

На Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Брацигово.

 

 С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 17.08.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

На Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Брацигово

 

 С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 05.07.2016г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

  за изменение  и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово.

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 05.07.2016г.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

 По реда на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 год. в община Брацигово,приета с Решение № 66 / 26.02.2016год.

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.07.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 По реда на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 год. в община Брацигово,приета с Решение № 66 / 26.02.2016год.


С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 29.06.2016г.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 По реда на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 год. в община Брацигово,приета с Решение № 66 / 26.02.2016год.

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 10.06.2016г.


ОБЯВЛЕНИЕ 

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 ПРОЕКТ

  за изменение  и допълнение на  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 06.06.2016г.


Проект

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 год. в община Брацигово,приета с Решение № 66 от 26.02.2016год.

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 30.03.2016г.


 

ПРОЕКТ

 за  изменение на тарифата по чл.3,ал.1 от  Наредбата  за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 17.03.2016г.

 


Предложение Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на деца на обществени места на територията на община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата" В. Петлешков" и „ Розовски вриз".

 

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 02.02.2016 г.

 


Проект за  изменение и допълнение на  Наредбата  за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово  и тарифата по чл.3,ал.1 от  Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово.

 

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 01.02.2016 г.

 


Проект За изменение и допълнение на  Наредба на Общински съвет- град Брацигово за определяне размера на местните данъци на територията на Община  Брацигово

 

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 01.02.2016 г.


В Общински съвет Брацигово е внесено предложение за изменение Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово.

 

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 15.05.2015 г. В Общински съвет е внесено предложение за проемане на Промяна в Наредба за реда за упражняване на правата на Община Брацигово в търговските дружества с общинско участие в капитала.
Предложението може да изтеглите от тук.
 
 В Общински съвет е внесено предложение за приемане на Проект на бюджет на Община Брацигово за 2015 година.

Обяснителната записка към проекта на бюджет може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 13.02.2015 г. 

 


Oбщински съвет Брацигово е внесено предложение-проект на Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015год.

 

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 10.02.2015 г.В Общински съвет Брацигово е внесено предложение-проект на изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 10.02.2015 г.В Общински съвет Брацигово е внесено предложение-проект за изменение и допълнение на Наредба за поставяне на преместваеми съоръжения за търговски обекти и други обслужващи дейности на основание чл. 56 от ЗУТ.

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 09.01.2015 г. 


 

В Общински съвет Брацигово е внесено предложение за изменение и допълнение на тарифата по чл.3,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово.

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 14.11.2014 г.


Проект на Наредба за поставяне на преместваеми съоръжения за търговски и други обслужващи дейности. С предложението може да се запознаете тук. 

 

Дата на публикуване: 20.10.2014 г.


Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брацигово е внесено в Общинси съвет. С предложението може да се запознаете тук. 

 

Дата на публикуване: 01.10.2014 г.


 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик