Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската,администрация.   

 

12.02.2018г. Протокол за постъпили предложения и становища 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 08.01.2018г.

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

С предложението може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

С оценката за  въздействието може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 08.01.2018г. 

 

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и чл.4,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество в община Брацигово

 

Проект на Годишна програма 2018г  

 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С поканата може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 20.12.2017г. 


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.66,ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс,във връзка с чл.66,ал.1 от Закона за местни данъци и такси

 

Одобряване на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2018г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г. на територията на Община Брацигово.

 

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 17.11.2017г. 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  

 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 25.09.2017г.  


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

Актуализация на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик.

 

С предложението може да е запознаете тук!

Дата на публикация: 18.09.2017г.


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 год. в община Брацигово,приета с Решение № 263 / 28.02.2017год.

 

 

 

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 30.08.2017г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 год. в община Брацигово,приета с Решение № 263 / 28.02.2017год.

 

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 16.05.2017г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет - гр. Брацигово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брацигово

 

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 16.05.2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА  ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

С оценка на въздействието може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 15.05.2017г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД и ЗЕМИТЕ по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите и комплекта документи към Наредбата може да се запознаете тук

С оценка на въздействието може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 26.01.2017г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите и комплекта документи към Наредбата може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 09.11.2016г.

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

За изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Брацигово

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 31.10.2016г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 год. в община Брацигово,приета с Решение № 66 / 26.02.2016год.

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 13.10.2016г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 год. в община Брацигово,приета с Решение № 66 / 26.02.2016год.

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 13.09.2016г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

На Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Брацигово.

 

 С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 17.08.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

На Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Брацигово

 

 С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 05.07.2016г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРОЕКТ

  за изменение  и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово.

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 05.07.2016г.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

 По реда на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 год. в община Брацигово,приета с Решение № 66 / 26.02.2016год.

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.07.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 По реда на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 год. в община Брацигово,приета с Решение № 66 / 26.02.2016год.


С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 29.06.2016г.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 По реда на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект

За допълнение на  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 год. в община Брацигово,приета с Решение № 66 / 26.02.2016год.

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 10.06.2016г.


ОБЯВЛЕНИЕ 

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 ПРОЕКТ

  за изменение  и допълнение на  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 

С изменението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 06.06.2016г.

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик