Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

РЕГИСТРИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАЦИГОВО

ЗАПОВЕД № РД-673-1/27.12.2016 г. относно утвърждаване на „Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри в община Брацигово."


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ, ПОПЪЛВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

Раздел І. Общи положения

Чл.1 Тези правила определят съдържанието, условията и реда за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри в Община Брацигово.

Чл.2. (1) Публичните регистри са база данни, съдържаща вписани обстоятелства, изискуеми по закон или друг нормативен акт, или такива, необходими за оперативната работа на общината.

(2) Публичните регистри се създават и поддържат на хартиен, технически носител или уеб базирани.

Раздел ІІ. Създаване, водене, попълване и съхранение на публичните регистри в община Брацигово.

Чл. 3 Необходимостта от създаване на нов публичен регистър възниква по силата на нормативен акт или заповед на кмета на общината, от които произтича задължение за общинската администрация да регистрира данни и обстоятелства, подлежащи на вписване.

Чл. 4 Съдържанието, видът и подлежащите на вписване данни в публичните регистри се определят от нормативния акт, от който произтича задължението за създаване и водене на съответния регистър.

Чл. 5 Създаването, воденето, попълването и съхранението на съответните публични регистри се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

Чл. 6 Публичните регистри се съхраняват съобразно изискванията на нормативния или административния акт, въз основа на които са възникнали.

Раздел ІІІ. Достъп до публичните регистри

Чл.7. (1) Редът за достъп до публичните регистри е определен в нормативния акт, от който е възникнало задължението за тяхното създаване.

(2) Извън случаите по ал.1, достъпа се извършва по реда на Закона за достъп до информация.

(3) На интернет страницата на Община Брацигово, в секциите „Достъп до обществена информация" и „Регистри" се публикуват настоящите правила.

 

Раздел ІV. Контрол

Чл.8 Контролът по прилагането на Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри на община Брацигово се упражнява от секретаря на общината.

Раздел V. Заключителни разпоредби.

§1. Вътрешните правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри на община Брацигово  са създадени на основание чл.15а, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация.


§2. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от 01.01.2017 год.

1. Приложение № 1 - заявление за достъп до обществена информация;
2. Приложение № 2 - регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация;


 

1. Регистър на Въведените обекти в експлоатация 2003г.-2017г.;

2. Регистри на актове ЧОбС и ПОбС;

3. Регистър на техническите паспорти 2003г. - 2017г.;

4. Регистър разрешения за строеж 2008г - 2017г.;

5. Регистър разпоредителни сделки;

6. Регистър детските градини в община Брацигово;

7.  Регистър на одобрени инвестиционни проекти;

8. Регистър на заявления за интерес и финансова помощ по НПЕЕМЖС;

9.  Регистър на сдруженията В Община Брацигово;

10. Регистър Бюджет;

11.Регистър на търговски дружества с общинско участие;

12. Регистър ДОИ;

13. Регистър на социалните услуги;

14. РЕГИСТЪР НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО;

15. РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ;

16.  РЕГИСТЪР НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО МАНДАТ 2015г. - 2019г.;

17. Регистър на недвижимите културни ценности;

18. Регистър на лекарските практики на територията на община Брацигово;

19. РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО;

20. Регистър на издадените карти за безплатно паркиране на община Брацигово;

21. РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ПОДНОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО;

22. РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА;

23. РЕГИСТЪР ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ;

24. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЕНИ ЧИЗРП И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РЕГУЛАЦИОННИ ПЛАНОВЕ;

25. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИЗМЕНЕНИЯ;

26. РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ ПРЕЗ 2017г.;

27. РЕГИСТЪР НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2017г.;

28. РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО.;

29. РЕГИСТЪР НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ И НА ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО;

30. ОБЩИНСКИ РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

31. Регистър на площадките за разделно събиране;

32.  Регистър информация за предадени за оползотворяване отпадъци;

33. РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО;

34. РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ;

35. РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМНО - ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

 


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик