Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИ

 
  09.09.2019 г.  Снегопочистване и опесъчаване на  пътна мрежа  и улици на територията на гр. Брацигово през  зимния експлоатационен сезон 2019/2020 година„  

1. Обява по чл.44 от ЗОП

2. Оферта

3. Ценово предложение

       4. Техническа спецификация
 

05.08.2019г.  Избор на изпълнител на строително - монтажните работи за изпълнение на обект: Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от уличната мрежа на гр.Брацигово, община Брацигово - „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" - етапно строителство  

1. Обява по чл.44 от ЗОП

2. Оферта

3. Ценово предложение

        4. Техническо задание
        5. КСС
 
13.08.2019г. - Оферта № 1
13.08.2019г. - Оферта № 2
13.08.2019г. - Оферта № 3
13.08.2019 г. - Протокол от работа на комисия
13.082019 г. Решение за определяне на прогнозна стойност.
 

27.06.2019 г.  "Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Брацигово"
 
 

1. Обява по чл.44 от ЗОП

2. Оферта

3. Ценово предложение

4. Техническо задание

22.07.2019г. Одобрен доклад за определяне на прогнозна стойност на поръчката. 

 

24.06.2019г. Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за строеж: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр.Брацигово и населените места в общината".
 

1. Обява по чл.44 от ЗОП

2.Оферта

3.Ценово предложение

4.Техническо задание

08.07.2019 г.- Оферта № 1
08..07.2019 г.  Оферта № 2
08.07.2019      Оферта № 3
09.07.2019 г. - Протокол от работа на комисия
10.07.2019 г. Решение за определяне на прогнозна стойност. 

  

09.05.2019г. „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово - ул."Ана Гиздова", ул."Никола Вапцаров", ул."Христо Смирненски", ул."Георги Петков", ул."Христо Гюлеметов", ул.„Антон Ашкерц", ул. „Георги Бенковски", ул."Петър Фикин" и ул."Крум Партъчев""
 
09.05.2019 г. - Обява по чл.44 от ЗОП

                    09.05.2019 г. - Техническа спецификация

                    09.05.2019 г. - Оферта

                    09.05.2019 г. - Ценово предложение

                    09.05.2019 г. - КСС

                    09.05.2019 г. - Проект

                                             

Оферта на участник № 1

Оферта на участник № 2

Оферта на участник № 3

20.05.2019г. - Протокол на  комисия

20.05.2019г.  - Решение на възложителя 


31.01.2019г. „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик"
 
1. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ;
2. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА;
3. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА;
4. ОБРАЗЦИ;
 
08.02.2019г. - Заповед за комисия                      
           
           Оферта на участник № 1

           Оферта на участник № 2

           Оферта на участник № 3 
 
11.02.2019г. - Протокол на  комисия
11.02.2019г.  - Решение на възложителя 
 

11.12.2018 „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик"
 
1. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ;
2. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА;
3. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА;
4. ОБРАЗЦИ;
 
19.12.2018г. - Заповед за комисия          
 
           Оферта на участник № 1

           Оферта на участник № 2

           Оферта на участник № 3
 
19.12.2018г. - Протокол на  комисия
19.12.2018г.  - Решение на възложителя 
 

05.07.2018г. „Подобряване на спортната инфраструктура на с.Бяга, Община Брацигово"
 
1. Покана за събиране на индикативни оферти;
2. Техническа спецификация;
3. Обяснителна записка;
4. Образци и КСС;
13.07.2018г. - Заповед за комисия
            Оферта на участник № 1

           Оферта на участник № 2

           Оферта на участник № 3
 
13.07.2018г. - Протокол на  комисия
13.07.2018г.  - Решение на възложителя

07.06.2017г. 
"Събиране на индикативни оферти за обект " Топлоснабдителна система и отоплителна инсталация, ремонт, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото пространство на ОДЗ "Йордан Шопов" село Исперихово,община Брацигово,област Пазарджик".
 
1. Покана за събиране на индикативни оферти;

2. Техническа спецификация Приложение № 1;

3. Приложение № 2 и № 3  към поканата;

4. Заповед за комисия;
 
             Оферта на участник № 1

           Оферта на участник № 2

           Оферта на участник № 3 

 
15.06.2017 г. - Решение на  комисия за определяне на стойността на разхода на принципа на пазарната консултация  за обект "Топлоснабдителна система  и отоплителна инсталация, ремонт, оборудване,обзавеждане и благоустрояване на прилежащото пространство на ОДЗ "Йордан Шопов"  село Исперихово ,община Брацигово, област Пазарджик"  

 
26.09.2016г.
Ппокана и документи към нея за пазарна консуклтация
 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик