Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИ

27.06.2019 г.  "Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Брацигово"
 

1. Обява по чл.44 от ЗОП

2. Оферта

3. Ценово предложение

4. Техническо задание

 

24.06.2019г. Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за строеж: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр.Брацигово и населените места в общината".
 

1. Обява по чл.44 от ЗОП

2.Оферта

3.Ценово предложение

4.Техническо задание

08.07.2019 г.- Оферта № 1
08..07.2019 г.  Оферта № 2
08.07.2019      Оферта № 3
09.07.2019 г. - Протокол от работа на комисия
10.07.2019 г. Решение за определяне на прогнозна стойност. 

  

09.05.2019г. „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово - ул."Ана Гиздова", ул."Никола Вапцаров", ул."Христо Смирненски", ул."Георги Петков", ул."Христо Гюлеметов", ул.„Антон Ашкерц", ул. „Георги Бенковски", ул."Петър Фикин" и ул."Крум Партъчев""
 
09.05.2019 г. - Обява по чл.44 от ЗОП

                    09.05.2019 г. - Техническа спецификация

                    09.05.2019 г. - Оферта

                    09.05.2019 г. - Ценово предложение

                    09.05.2019 г. - КСС

                    09.05.2019 г. - Проект

                                             

Оферта на участник № 1

Оферта на участник № 2

Оферта на участник № 3

20.05.2019г. - Протокол на  комисия

20.05.2019г.  - Решение на възложителя 


31.01.2019г. „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик"
 
1. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ;
2. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА;
3. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА;
4. ОБРАЗЦИ;
 
08.02.2019г. - Заповед за комисия                      
           
           Оферта на участник № 1

           Оферта на участник № 2

           Оферта на участник № 3 
 
11.02.2019г. - Протокол на  комисия
11.02.2019г.  - Решение на възложителя 
 

11.12.2018 „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик"
 
1. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ;
2. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА;
3. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА;
4. ОБРАЗЦИ;
 
19.12.2018г. - Заповед за комисия          
 
           Оферта на участник № 1

           Оферта на участник № 2

           Оферта на участник № 3
 
19.12.2018г. - Протокол на  комисия
19.12.2018г.  - Решение на възложителя 
 

05.07.2018г. „Подобряване на спортната инфраструктура на с.Бяга, Община Брацигово"
 
1. Покана за събиране на индикативни оферти;
2. Техническа спецификация;
3. Обяснителна записка;
4. Образци и КСС;
13.07.2018г. - Заповед за комисия
            Оферта на участник № 1

           Оферта на участник № 2

           Оферта на участник № 3
 
13.07.2018г. - Протокол на  комисия
13.07.2018г.  - Решение на възложителя

07.06.2017г. 
"Събиране на индикативни оферти за обект " Топлоснабдителна система и отоплителна инсталация, ремонт, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото пространство на ОДЗ "Йордан Шопов" село Исперихово,община Брацигово,област Пазарджик".
 
1. Покана за събиране на индикативни оферти;

2. Техническа спецификация Приложение № 1;

3. Приложение № 2 и № 3  към поканата;

4. Заповед за комисия;
 
             Оферта на участник № 1

           Оферта на участник № 2

           Оферта на участник № 3 

 
15.06.2017 г. - Решение на  комисия за определяне на стойността на разхода на принципа на пазарната консултация  за обект "Топлоснабдителна система  и отоплителна инсталация, ремонт, оборудване,обзавеждане и благоустрояване на прилежащото пространство на ОДЗ "Йордан Шопов"  село Исперихово ,община Брацигово, област Пазарджик"  

 
26.09.2016г.
Ппокана и документи към нея за пазарна консуклтация
 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик