Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СПИСЪК на комисиите

  

1.Постоянна комисия по Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване:

- Анета Георгиева Рашайкова - Председател на комисията

- Георги Иванов Трендафилов

- Йордан Райчев Михайлов

- Стоян Димитров Вълков

- Търпена Ангелова Лабова

 

2.Постоянна комисия по Териториално развитие, комуникации и околна среда:

- Младен Димитров Китов - Председател на комисията

- Веселина Любенова Дамова

- Георги Николаев Апостолов

- Дима Ангелова Пашкулева

- Стоян Димитров Вълков 

 

3.Постоянна комисия по Законност и обществен ред:

- Дима Ангелова Пашкулева - Председател на комисията

- Анета Георгиева Рашайкова

- Георги Василев Кабов

- инж. Мария Григорова Батаклиева

- Петър Георгиев Маринов

 

4. Постоянна комисия по Оперативен контрол на дейността на „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово:

- Веселина Любенова Дамова - Председател на комисията

- Георги Иванов Трендафилов

- Петър Георгиев Маринов

- Стоян Димитров Вълков

 

5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество:

- Йордан Райчев Михайлов - Председател на комисията

- Анета Георгиева Рашайкова

- Дима Ангелова Пашкулева

- Стоян Димитров Вълков

- Търпена Ангелова Лабова

 

 

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик