Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

19.12.2018г. /сряда/ от

09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

20.12.2018 г. /четвъртък/ от

09.00 ч.

Законност и обществен ред

20.12.2018 г. /четвъртък/ от

13.00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:


№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

008-00-80

07.12.2018

Отчет за дейността на Общински съвет - град

Брацигово и неговите комисии за периода

от 1 юли 2018 год. до 30 ноември 2018 год.

включително.

№2

008-00-81

07.12.2018

План на работата на Общински съвет за 2019 год.

№3

001-00-143

03.12.2018

Освобождаване от такса битови отпадъци на нефункциониращо учебно заведение.

№4

001-00-159

13.12.2018

Приемане на План-сметка за 2019 г. за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община Брацигово и определяне размера на „Такса битови отпадъци" на община Брацигово за 2019 год.  

№5

001-00-158

12.12.2018

Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Брацигово под формата на банков кредит, с цел реализация на проект „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от уличната мрежа на гр.Брацигово, Община Брацигово.

№6

001-00-150

12.12.2018

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2018 г. на Община Брацигово.

№7

001-00-160

13.12.2018

Даване съгласие Община Брацигово да продаде на Министерството на земеделието, храните и горите, гора частна общинска собственост, находяща в землището на с.Равногор, общ.Брацигово, м."Санджак".

№8

001-00-144

03.12.2018

 

Съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от

кв.123, УПИ „Цех за пластмаси и нишкови

материали", улично пространство с НТП

За друг вид озеленени площи и улици с о.т 343-64,

по действащия регулационен план на гр. Брацигово.

№9

001-00-151

12.12.2018

Съгласуване изменение на ПУП-ПР за част от кв.111, УПИ XIX-575  по действащия регулационен план на гр. Брацигово.

№10

001-00-154

12.12.2018

Съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ XVI-63, XVII-63 и XXI-Озеленяване по плана на с.Козарско.

№11

001-00-152

12.12.2018

Изменение и допълнение на Тарифата по чл.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, и цени на услуги на територията на община Брацигово.

№12

001-00-149

11.12.2018

Приемане на Наредба  за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Брацигово.

№13

001-00-148

11.12.2018

Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Брацигово

№14

001-00-147

11.12.2018

Отчет на Кмета на община Брацигово за изпълнение на Програмата за управление на Община Брацигово за третата година на мандат 2015-2019

№15

001-00-153

12.12.2018

Отчет за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Брацигово през третото и четвъртото тримесечие на 2018 год.

№16

001-00-145

11.12.2018

 

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016 г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02. в размер на 5000 лв.

№17

001-00-146

11.12.2018

 

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-028-001 „Работа" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд в размер на 8000 лв.

№18

001-00-155

12.12.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1-005-0001 „Обучение и заетост на младите хора", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост в размер на 4840 лв.

№19

001-00-156

12.12.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1-005-0001 „Обучение и заетост на младите хора", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост в размер на 1280 лв.

№20

001-00-157

12.12.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1-010-0001 „Обучение и заетост", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост в размер на 1280 лв.


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик