Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА

 ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017 год.

Постоянна комисия по:


Дата и час на заседание:

Икономика и финанси, образование, култура и здравеопазване

20.06.2017г. /вторник /

 от 13.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

21.06.2017 г. /сряда/

от 09.00 ч.

Законност и обществен ред

22.06.2017 г. /четвъртък/

от 09.00 ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-6

13.06.2017

Иницииране на процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово за сграда с идентификатор 06207.502.2014 за обособяване на  три самостоятелни обекта в сграда.

 

№2

001-00-66

30.05.2017

Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в Община Брацигово.

 

№3

001-00-62

05.05.2017

Информация за готовността на курортните летовища в общината за летен сезон 2017 година.

 

№4

001-00-63

05.05.2017

Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните видове в населените места в общината.

 

№5

001-00-64

09.05.2017

Информация за използване на земеделската земя, структури и работна сила в земеделието. Подкрепа на доходите на земеделските стопани.

 

№6

001-00-69

05.06.2017

Информация за стопанисването на горските територии, опазване и контрол.

 

№7

001-00-71

12.06.2017

Определяне броя на таксиметровите автомобили, имащи право да извършват таксиметрова дейност на територията на общината и минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници.

 

№8

001-00-79

15.06.2017

Допълнение към Приложение №1, неразделна част от Решение №306/28.04.2017 год., прието от Общински съвет - Брацигово, за имоти от общинския поземлен фонд, които не са ползвани две или повече от две стопански години по предназначение, за отдаване под наем по смисъла на чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ. 

 

№9

001-00-80

15.06.2017

Утвърждаване на общинска транспортна схема за превоз на пътници на територията на община Брацигово.

 

№10

001-00-65

26.05.2017

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.57, УПИ XIV-Озеленяване по действащия регулационен план на с. Козарско и промяната му от публична общинска в частна общинска собственост.

 

№11

001-00-70

07.06.2017

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.64, УПИ III-Озеленяване по действащия регулационен план на гр. Брацигово.

 

№12

001-00-81

15.06.2017

Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод за захранване на УПИ I-77020, 177021, За производство на изделия от дърво, местност „Герена", землището на с. Бяга, община Брацигово, собственост на „И ЕНД ДЖИ БГ" ЕООД.

 

№13

001-00-84

15.06.2017

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.6, УПИ II-Зеленина по действащия застроително-регулационен план на с.Козарско.

 

№14

001-00-85

15.06.2017

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.18, УПИ I-Зеленина по плана на с. Козарско

 

№15

001-00-86

15.06.2017

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ XXI-Училище и имот пл. №414 по действащия регулационен план на с. Розово.

 

№16

001-00-67

30.05.2017

Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Община Брацигово Договор BG05М9ОP001-2.002-0027-С001 за изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово" Независим живот финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси  2014-2020" г.

 

№17

001-00-82

15.06.2017

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016 г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02.

 

№18

001-00-83

15.06.2017

Отчет за направените разходи по случай честванията на 141-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.

 

№19

008-00-33

30.05.2017

Промяна състава на Наблюдателна комисия, утвърдена съгласно чл.170, ал.1 и ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража с решение 119, взето по протокол №9 от 28.04.2016 год. на Общински съвет Брацигово.

 

№20

008-00-34

30.05.2017

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет - гр. Брацигово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брацигово.

 

№21

008-00-35

15.06.2017

Приемане на годишни отчети за извършената дейност на Кметовете на кметства от Община Брацигово.

 

№22

001-00-68

05.06.2017

Информация за състоянието на общинската инфраструктура, комуникации и ВиК мрежи, улици и пътища.

 

№23

001-00-72

13.06.2017

Годишен отчет за изготвени, приети и реализирани проекти и усвоени средства от програмите на Европейските фондове за периода от 01.06.2016 г. до 31.05.2017 г.

 

№24

001-00-77

13.06.2017

Наредба  за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Брацигово.

 

№25

001-00-73

13.06.2017

Отдаване под наем на поземлен имот номер 026002 - частна общинска собственост в землището на село Исперихово, местност „Ямките" ЕКАТТЕ 32888.

 

№26

001-00-74

13.06.2017

Продажба на движими вещи, общинска собственост, намиращи се в сградата на закритото училище СПИ „Георги Бенковски" с. Розово. 

 

№27

001-00-75

13.06.2017

Продажба на УПИ VIII - Ветеринарна лечебница, в кв.68 по регулационния план на село Равногор.

 

№28

001-00-76

13.06.2017

Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.256 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жребичко.

 

№29

001-00-78

14.06.2017

Преобразуване на ДГ „Божура Фурнаджиева" и ДГ „Здравец" в ДГ „Здравец" - гр.Брацигово, община Брацигово, считано от 1 септември 2017 год.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик