Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

16.04.2019г. /вторник/ от

09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

17.04.2019 г. /сряда/ от

09.00 ч.

Законност и обществен ред

17.04.2019 г. /сряда/ от

13.00 ч.

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ                    ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-54

11.04.2019

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2018г. и Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

№2

001-00-50

10.04.2019

Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост находящи се в град Брацигово.

№3

001-00-51

10.04.2019

Продажба на УПИ ХХ-63 и УПИ XXIV-63 по регулационния план на село Козарско.

№4

001-00-52

10.04.2019

Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.4.1474 по КККР на гр.Брацигово, местност „Нерзето".

№5

001-00-57

11.04.2019

Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП за имот с номер 018439, м."Криви ленища", землище с.Равногор, общ.Брацигово и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имота в УПИ „За жилищно строителство".

№6

001-00-55

11.04.2019

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м."Герчовица" по КК на гр.Брацигово, по искане от Димитър Христов Китов.

№7

001-00-60

11.04.2019

Съгласуване на ПУП- План за регулация за УПИ II- За озеленяване .и имот пл.№273 в кв.21 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово по искане на Щерьо Василев Рабаджийски.

№8

001-00-56

11.04.2019

Разрешение за изработване на ПУП-ПР и одобряване на задание за смяна предназначението на имот с номер 212007, местност „Перето" по КВС на землище с.Бяга, общ. Брацигово.

№9

001-00-58

11.04.2019

Съгласуване на ПУП-ПР за УПИ XIII-352 в кв.34 по регулационния план на с.Козарско,общ.Брацигово по искане от Георги Николов Атанасов.

№10

001-00-59

11.04.2019

Съгласуване на ПУП-ПР за УПИ I-525 за цех за бетонови изделия и ПИ номер 000238 в м."Перето", землището на с.Исперихово по искане от ЕТ „СЮМ- Стоян Младенов".

№11

001-00-49

10.04.2019

Приемане на отчета за поддържане на пътната мрежа в общината при зимни условия за сезон 2018-2019 год.

 


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик