Община Брацигово logo
Община Брацигово

График за месеца

 ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 год.

Постоянна комисия по:


Дата и час на заседание:

Икономика и финанси, образование, култура и здравеопазване

19.04.2017г. /сряда/ от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

20.04.2017 г. /четвъртък/ от 09.00

Законност и обществен ред

20.04.2017 г. /четвъртък/ от 13.00


№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-4

11.04.2017

Сключване на договор за 1 година с „ФИНАНС ПРО КОЛЕКТ" ООД, гр. София за извънсъдебно събиране на дължимите суми и възлагането на  Адвокатско дружество „Герова и Петкова" за съдебно събиране на конкретни вземания. 

№2

015-00-5

11.04.2017

Сключване на договор за застраховка „Каско" на автомобил Опел Зафира с застрахователна компания „ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД за 2017 год.

№3

001-00-55

12.04.2017

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2016 год. и проект на Общинска. програма за закрила на детето за 2017 год.

№4

008-00-17

06.04.2017

Промяна състава на Наблюдателна комисия, утвърдена съгласно чл.170, ал.1 и ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража с решение 119, взето по протокол №9 от 28.04.2016 год. на Общински съвет Брацигово.

№5

001-00-50

10.04.2017

Отчет за поддържане на Общинските пътища при зимни условия, сезон 2016 - 2017 година.

№6

001-00-51

11.04.2017

Разрешение за изработване на ПУП-ПР и одобряване на задание за смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.4.288, м. „Просовето" по кадастралната карта на град Брацигово.

№7

001-00-52

11.04.2017

Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Община Брацигово Договор BG05М9ОP001-2.002-0027-С001 за изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово" Независим живот финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси  2014-2020" г.

№8

001-00-56

12.04.2017

Приемане на бюджетна прогноза на Община Брацигово за периода 2018-2020 год. в частта за местните приходи и разходи за местни дейности.

№9

001-00-53

12.04.2017

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2016 г. в община Брацигово.

№10

001-00-54

12.04.2017

Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Брацигово за 2018 год.

№11

001-00-57

12.04.2017

Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси във Водоем общинска собственост, находящ се в землището на гр. Брацигово, местност „Грамадите".

№12

001-00-60

13.04.2017

Продажба на урегулиран поземлен имот ХХIII-112 в кв.18 по плана на село Козарско, частна общинска собственост , със собственик на законно построена в него сграда на наследници на Христо Светославов Миндов, чрез подадено искане от Светослав Ангелов Миндов.

№13

001-00-58

12.04.2017

Определяне на имоти от общински поземлен фонд, които не са ползвани две или повече от две стопански години по предназначение, за отдаване под наем по смисъла на чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ.

№14

001-00-59

12.04.2017

Отпускане на 20 /двадесет/ кубически метра иглолистни трупи, безвъзмездно от Общинска гора „Санджака" на кметство Равногор за направата на покрив на трибуната на центъра, изграждане на два броя навеси и направа на пейки в селото.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик