Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 год.

Постоянна комисия по:


Дата и час на заседание:

Икономика и финанси, образование, култура и здравеопазване

19.07.2017г. / сряда / от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

20.07.2017 г. /четвъртък / от 09.00 ч.

Законност и обществен ред

20.07.2017 г. /четвъртък/ от 13.00 ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ


№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-7

11.07.2017

Разглеждани и приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за периода от  01.01.2017 год. до 30.06.2017 год. и разпределяне на дивидента за 2016 год.

 

№2

008-00-43

10.07.2017

Отчет за дейността на Общински съвет - град Брацигово и неговите    комисии за периода от 1 декември 2016 г. до 30 юни 2017 г., включително.

 

№3

001-00-88

29.06.2017

Поставяне на паметна плоча на двама испериховски опълченци Ангел Щерев и Търпо Варадинов, участвали в Руско-турската освободителна война в имот публична общинска собственост, представляващ УПИ Х-Кметство и поща, кв.20 по плана на с.Исперихово.

 

№4

001-00-90

11.07.2017

Промяна на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на два нови УПИ XVII-Търговия и услуги в кв.43 по плана на с. Бяга, община Брацигово.

 

№5

001-00-98

13.07.2017

Съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ XVI-63, XVII-63 и XXI-Озеленяване по плана на с.Козарско.

 

№6

001-00-99

13.07.2017

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Оптикоелектрон в кв.86 по действащия застроително-регулационен план на с.Равногор.

 

№7

001-00-89

05.07.2017

Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за 2016 год.

 

№8

001-00-97

12.07.2017

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2017 г. на Община Брацигово.

 

№9

001-00-91

12.07.2017

Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Община Брацигово Договор BG05М9ОP001-2.002-0027-С001 за изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово" Независим живот финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси  2014-2020" г.

 

№10

001-00-92

11.07.2017

Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за първото полугодие на 2017 год. и останали за изпълнение от второто полугодие на 2016 год.

 

№11

001-00-93

11.07.2017

Отчет за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Брацигово през първото и второто  тримесечие на 2017 год.

 

№12

001-00-94

11.07.2017

Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.

№13

001-00-95

11.07.2017

Определяне на детска градина и училище, включени в Списъка на средищните детски градини и училища на Република България определени от Министерски съвет.

 

№14

001-00-96

11.07.2017

Утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки и маломерни групи в училищата и детските градини на територията на община Брацигово за учебната 2017/2018 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик