Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

11.09.2019г. /сряда/ от

09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

12.09.2019 г. /четвъртък/ от

09.00 ч.

Законност и обществен ред

12.09.2019 г. /четвъртък/ от  13.00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-19

05.09.2019

Избор на временно изпълняващ длъжността Управител на „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово, считано от 27.09.2019г. до назначаване на Управител, в следствие на провеждане на конкурс по реда на глава VIII от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост и съгласно Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

№2

015-00-18

03.09.2019

Приемане на Наредба за специфичните изисквания към фасадите на сградите и съоръженията в Община Брацигово.

№3

001-00-105

30.08.2019

Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 61220.9.204 по КК и КР на село Равногор, местност „СУХ ОДЖАК".

№4

001-00-107

03.09.2019

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово към 30.06.2019 г.

№5

001-00-108

03.09.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

№6

001-00-109

03.09.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

№7

001-00-110

03.09.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

№8

001-00-111

03.09.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

№9

001-00-116

03.09.2019

Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство на територията на Община Брацигово.

№10

001-00-120

05.09.2019

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2019г. на Община Брацигово.

№11

001-00-106

03.09.2019

Вземане решение за възлагане на превози по областна транспортна схема и делегиране изпълнението на своите функции, относно провеждане на конкурс от Кмета на Община Брацигово, при спазване на изискванията на „Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси".

№12

001-00-124

05.09.2019

Предоставяне на проектен земеделски имот с идентификатор 29522.3.664, с площ 3,214 дка., в землището на село Жребичко, община Брацигово, местност „Брезовица" на наследниците на Никола Спасов Камолджиев от село Жребичко.

№13

001-00-112

03.09.2019

Приемане на План за защита при бедствия в община Брацигово.

№14

001-00-113

03.09.2019

Информация за състоянието на материалната база и храненето в детските градини на територията на Община Брацигово.

№15

001-00-114

03.09.2019

Утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки в училищата на територията на Община Брацигово за учебната 2019/2020 година и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер, съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.

№16

001-00-115

03.09.2019

Разглеждане и приемане на информация за готовността на общинските учебни заведения за новата учебна 2019/2020 година.

№17

001-00-121

05.09.2019

Предложение за преобразуване на Основно училище „Христо Ботев"- Исперихово в Обединено училище „Христо Ботев" (I-X клас) от учебната 2020/2021 година.

№18

001-00-119

05.09.2019

Приемане на годишен отчет за проведените обществени поръчки в община Брацигово.

№19

001-00-117

04.09.2019

Разглеждане и приемане на информация за работата на общинската администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани.

№20

001-00-118

04.09.2019

 

Разкриване от 01.01.2020 г. на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за стари хора" гр.Брацигово.

№21

001-00-122

05.09.2019

Кандидатстване по Индикативна годишна работна програма /ИГРБ/ за 2019г. на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г." чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ „Рекултивация на депо, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/12".

№22

001-00-123

05.09.2019

Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по ОП Околна среда (2014-2020) ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени по проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово в местността „Клисурата" в землището на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик".


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик