Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ  2019 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

12.02.2019г. /вторник/ от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

13.02.2019 г. /сряда/ от 09.00

Законност и обществен ред

14.02.2019 г. /четвъртъка/ от 09.00

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

008-00-9-1

07.02.2019

Работа на Участък - гр. Брацигово към РУ гр. Пещера за периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

№2

015-00-3

07.02.2019

Подписване на анекс към Договор №Д-40 от 29.03.2016 година с управителя на „Инфрастрой" ЕООД  гр. Брацигово до заемане на длъжността „Управител", след проведен конкурс.

№3

015-00-4

07.02.2019

Закупуване на дълготраен материален актив - Помпа GRUNDFOS тип NB50-315/277, 3х400V P2=4.0kW, Q=8.0 1/s при H=24м., за нуждите на „Инфрастрой" ЕООД гр. Брацигово за Тръбен кладенец №1 в местността „Шавариеви ливади" в землището на гр. Брацигово на стойност до 8000лв. без ДДС.

№4

001-00-25

07.02.2019

Приемане на бюджета за 2019 година на Община Брацигово.

№5

001-00-19

06.02.2019

Одобряване на Списък на недвижими имоти, публична общинска собственост и Списък на имоти, частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2019 година.

№6

001-00-20

07.02.2019

Продажба на Урегулиран  поземлен имот XVII - Търговия и услуги, в кв.15 по регулационния план на село Исперихово.

№7

001-00-21

07.02.2019

Продажба на Урегулиран поземлен имот XIV - Търговия и услуги, в кв.8 по регулационния план на село Исперихово.

№8

001-00-18

06.02.2019

Приемане на Доклад за дейността на МКБППМН в община Брацигово за 2018г.

№9

001-00-23

07.02.2019

Информация за състоянието на околната среда и екологичната обстановка в общината и перспективите за подобряването им.

№10

001-00-24

07.02.2019

Доклад за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в община Брацигово- 2018г.

№11

001-00-22

07.02.2019

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2018 година в община Брацигово.

№12

001-00-30

07.02.2019

Приемане на Отчет за работата на общинска администрация Брацигово за 2018 година.

№13

001-00-32

07.02.2019

Отдаване под наем на земеделски земи - общинска собственост на територията на община Брацигово по реда на чл.24а, ал.6, т 5 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година.

№14

001-00-31

07.02.2019

Приемане на програма за развитие на туризма за 2019 година.

№15

001-00-17

06.02.2019

Изменение на Решение № 426 от 23.02.2018г. на ОбС гр. Брацигово.

№16

001-00-16

06.02.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най- нуждаещите се лица- Операция „Осигуряване на топъл обяд- 2016 г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02.

№17

001-00-26

07.02.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.028-001 „Работа" финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

№18

001-00-27

07.02.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

№19

001-00-28

07.02.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

№20

001-00-29

07.02.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик