Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

КЪМОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

18.07.2019г. /четвъртък/ от

09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

19.07.2019 г. /петък/ от

09.00 ч.

Законност и обществен ред

19.07.2019 г. /петък/ от 13.00ч.

              ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-14

11.07.2019

Разглеждане и приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019 г.

№2

015-00-16

11.07.2019

Изменение на т.1 от Решение №623/29.03.2019г. по Протокол №42.

№3

015-00-13

08.07.2019

Приемане на Наредба за специфичните изисквания към фасадите на сградите и съоръженията в Община Брацигово.

№4

015-00-15

11.07.2019

Избор на управител на „Инфрастрой" ЕООД- град Брацигово.

№5

008-00-47

09.07.2019

Отчет за дейността на Общински съвет- град Брацигово и неговите комисии за периода от 1 декември 2018г. до 30 юни 2019г. включително.

№6

001-00-92

05.07.2019

Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, намиращ се на трети етаж ляво крило, в триетажна масивна сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.291 по КККР на гр.Брацигово.

№7

001-00-101

12.07.2019

Сключване на споразумение с ФК „ХЕБЪР 1918" за безвъзмездно предоставяне на Стадион „Христо Гюлеметов-Бонбона" за провеждане на футболни срещи от есенния полусезон за Втора професионална лига и срещи за Купа България.

№8

001-00-93

05.07.2019

Определяне на училище, включено в Списъка на средищните детски градини и училища на Република България, определени от Министерски съвет.

№9

001-00-98

10.07.2019

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово за 2018 и отчета за състоянието на общинския дълг през 2018г.

№10

001-00-94

09.07.2019

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2019 год. на Община Брацигово.

№11

001-00-95

09.07.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица- Операция „Осигуряване на топъл обяд- 2016г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02.

№12

001-00-99

10.07.2019

Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за първото полугодие на 2019 год. и останали за изпълнение от второто полугодие на 2018 год.

№13

001-00-97

10.07.2019

Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат" върху терен публична общинска собственост- представляващ 1 кв.м. тротоарна площ пред сграда, находяща се в имот с идентификатор 06207.502.334 по КККР на гр.Брацигово.

№14

001-00-100

11.07.2019

Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Брацигово /2016-2020г./ и приемане на актуализация на Годишния план за развитие на социалните услуги на територията на Община Брацигово за 2020 год.


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик