Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

22.05.2018г. /вторник/ от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

23.05.2018 г. /сряда/ от

09.00 ч.

Законност и обществен ред

23.05.2018 г. /сряда/ от

13.00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:


№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-64

16.05.2018

Информация за състоянието и перспективите за развитие

на музейното дело в Общината.

№2

015-00-10

09.05.2018

Сключване на договори за 1 година с „ФИНАНС ПРО КОЛЕКТ" ООД, гр. София за извънсъдебно събиране на дължимите суми и със „С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ" ООД, гр. София за съдебно събиране на конкретни вземания. 

№3

015-00-11

09.05.2018

Допълнение на щатното разписание на длъжностите в „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово.

№4

015-00-12

09.05.2018

Закупуване на дълготраен материален актив -  Хоризонтална Водна помпа GRUNDFOS NB65-250/270 за тръбен кладенец №3 в местността „Шавариеви ливади" в землището на гр. Брацигово.

№5

015-00-13

09.05.2018

Увеличение размера на възнаграждението на управителя на „ИНФРАСТРОЙ" ЕООД, гр. Брацигово.

№6

015-00-14

09.05.2018

Сключване на договор за застраховка „Каско" на автомобилите Опел Зафира и Рено Лагуна със застрахователна компания „ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД през 2018 год.

№7

001-00-53

16.05.2018

Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 06207.501.579 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово, чрез изкупуване на общинската част, представляваща 279/1149 идеални части.

№8

001-00-54

16.05.2018

Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 06207.501.577 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово, чрез изкупуване на общинската част, представляваща 68/1068 идеални части.

№9

001-00-55

16.05.2018

Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 06207.501.578 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово, чрез изкупуване на общинската част, представляваща 163/1163 идеални части.

№10

001-00-56

16.05.2018

Определяне на маломерни имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за срок от една стопанска година 2018-2019 без търг или конкурс.

№11

001-00-57

16.05.2018

Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на Поземлен имот №002170 с начин на трайно ползване - вилна зона, по Картата за възстановена собственост на землище Розово, ЕКАТТЕ 62973.

№12

001-00-58

16.05.2018

Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.4.1473 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово, местност „Нерзето".

№13

001-00-59

16.05.2018

Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.4.1472 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово, местност „Нерзето".

№14

001-00-60

16.05.2018

Информация за готовността на курортните летовища в общината за летен сезон 2018 година.

№15

001-00-61

16.05.2018

Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните видове в населените места и курорти в общината.

№16

001-00-67

17.05.2018

Информация за използване на земеделската земя, структури и работна сила в земеделието. Подкрепа на доходите на земеделските стопани.

№17

001-00-65

16.05.2018

Приемане на годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.

№18

001-00-62

16.05.2018

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.15, зелена площ между улица с о.т 86-93 по плана на село Исперихово.

№19

001-00-63

16.05.2018

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.8, зелена площ между улица с о.т 45-46 по плана на село Исперихово.

№20

001-00-66

17.05.2018

Информация за състоянието на общинската инфраструктура, комуникации и ВиК мрежи, улици и пътища.

№21

008-0026

17.05.2018

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик