Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

18.07.2018г. / сряда /

от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

19.07.2018 г. /четвъртък / от 09.00 ч.

Законност и обществен ред

19.07.2018 г. / четвъртък/ от 13.00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-19

10.07.2018

Разглеждани и приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за периода от  01.01.2018 год. до 30.06.2018 год.

№2

015-00-20

10.07.2018

Закупуване на дълготраен материален актив -  Потопяема Шламова помпа за нуждите на „Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово и за Пречиствателна станция с.Козарско.

№3

008-00-49

09.07.2018

Отчет за дейността на Общински съвет - град Брацигово и неговите комисии за периода от 1 декември 2017 год. до 30 юни 2018 год. включително.

№4

008-00-50

12.07.2018

Приемане на Наредба за реда, начина и  условията за отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Брацигово.

№5

001-00-90

10.07.2018

Предоставяне на проектен земеделски имот с №009224, с площ 6.000 дка. в землището на село Равногор, община Брацигово, местност „Бекови скали", на наследниците на Крум Тодоров Маргаров от село Равногор.

№6

001-00-91

10.07.2018

Предоставяне на проектен земеделски имот с №121121, с площ 1.293 дка. в землището на село Равногор, община Брацигово, местност „Конорника", на наследниците на Костадин Георгиев Кръстев от село Равногор.

№7

001-00-92

11.07.2018

Отчет за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Брацигово през първото и второто тримесечие на 2018 год.

№8

001-00-93

11.07.2018

Утвърждаване на маломерни и моломерно-слети паралелки и маломерни групи в училищата на територията на община Брацигово за учебната 2018/2019 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.

№9

001-00-94

11.07.2018

Информация за готовността на общинските учебни заведения за новата учебна 2018/2019 година.

№10

001-00-101

12.07.2018

Определяне на училище, включено в Списъка на средишните детски градини и училища на Република България определени от министерски съвет.

№11

001-00-95

11.07.2018

Съгласуване на ПУП-ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, м. „Просовето" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово.

№12

001-00-96

12.07.2018

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.51, УПИ ХХI-483, 481 и улица с о.т 165-166 по действащия регулационен план на с.Бяга.

№13

001-00-102

12.07.2018

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.111, УПИ ХIХ по действащия регулационен план на гр.Брацигово.

№14

001-00-103

12.07.2018

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХII и УПИ - Зеленина в кв.2 па действащия регулационен план на с.Козарско от Сергей Здравков Кичуков.

№15

001-00-104

12.07.2018

Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на имот с идентификатор 06207.3.211, м. „Герчовица" землище гр. Брацигово, община Брацигово и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имот в УПИ „За жилищно строителство"

№16

001-00-97

12.07.2018

Приемане на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Брацигово

№17

001-00-98

12.07.2018

Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за първото полугодие на 2018 год. и останали за изпълнение от второто полугодие на 2017 год.

№18

001-00-99

12.07.2018

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово за 2017 и отчета за състоянието на общинския дълг през 2017 г.

№19

001-00-100

12.07.2018

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2018 г. на Община Брацигово.


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик