Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 27.10.2017 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-11

11.10.2017

Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за периода от 01.01.2017 год. до 30.09.2017 год.

Докладва:Веселина Дамова - Председател на комисията по Оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД

 

№2

015-00-12

11.10.2017

Одобряване застраховател за сключване на застраховка на недвижимото имущество  собственост на  „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово.

Докладва:Веселина Дамова - Председател на комисията по Оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД

 

№3

001-00-118

10.10.2017

Вземане на решение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Брацигово" на Владимир Христов Партъчев.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Образование и култура"

 

№4

001-00-119

10.10.2017

Вземане на решение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Брацигово" на проф.арх. Пею Николов Бербенлиев.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Образование и култура"

 

№5

015-00-14

18.10.2017

Вземане на решение за удостояване със звание  „Почетен гражданин на град Брацигово" със звание  „Почетен гражданин на град Брацигово" на  акад. проф. Крум Дамянов

Докладва:Анета Рашайкова - Председател на постоянната комисия по Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване.

 

№6

001-00-128

12.10.2017

Годишен отчет за спортната дейност в общината, състояние и поддръжка на спортните съоръжения.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Образование и култура"

 

№7

008-00-60

11.10.2017

Отмяна на Решение №350/29.09.2017 год. на Общински съвет град Брацигово прието с  Протокол № 24.

Докладва: Надежда Казакова - Председател на Общински съвет-Брацигово

 

№8

001-00-121

11.10.2017

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016 г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№9

001-00-122

11.10.2017

Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2017 год.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№10

001-00-124

12.10.2017

Изменение и допълнение на списък на пътуващите служители имащи право на 80 % транспортни разходи от местоживеене до месторабота /Приложение 7 към Решение №266/28.02.2017 г./

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№11

001-00-129

13.10.2017

Приемане на план-сметка за необходимите средства за отбелязване на 125 години от обявяване на Брацигово за град и 40 години от създаване на селищната система.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№12

001-00-123

12.10.2017

Информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване.

Докладва:Мария Пищалова - гл. експерт „ТУТиПЗ"

 

№13

001-00-125

12.10.2017

Вземане на решение за утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общинска гора „Санджака" през 2018 година по дървесни видове, видове сечи и обем.

Докладва:Зенаида Глухчева - гл.експерт „ЗГВ"

 

№14

001-00-126

12.10.2017

Информация за изпълнение на договорни отношения по действащи към 01.10.2017 г.  договори за наем на общинско имущество на територията на община Брацигово.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№15

001-00-127

12.10.2017

Отмяна на Решение №210/28.10.2016 год. на Общински съвет град Брацигово.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№16

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик