Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

              

            

              

                                        

П   О   К   А   Н   А         

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово. Заседанието ще се проведе на 26.06.2019 г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

 

При следния проект за дневен ред:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

008-00-38

06.06.2019

Годишни отчети за извършената дейност на кметовете на кметства от Община Брацигово.

Докладва:Надежда Казакова- Председател на Общински съвет

№2

008-00-37

06.06.2019

Изменение на Тарифата за определяне на минимални месечни наемни цени за квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни наемни цени при отдаване под наем на земеделски земи.

Докладва:Надежда Казакова- Председател на Общински съвет

№3

008-00-39

10.06.2019

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративната растителност, полските имоти, горите и общинското имущество, специализирана закрила на деца на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „Васил Петлешков" и „Розовски вриз".

Докладва:Надежда Казакова- Председател на Общински съвет

№4

001-00-80

12.06.2019

Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Брацигово.

Докладва: Анна Дамянова- гл.специалист ВоЕ и НС

№5

001-00-78

06.06.2019

Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост с идентификатори 06207.502.253, 06207.502.254, 06207.502.251, 06207.502.252, 06207.502.243, 06207.502.244, 06207.502.245, 06207.502.246, 06207.502.247, 06207.502.248, 06207.502.250, 06207.502.261, 06207.502.262 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт „Общинска собственост"

№6

001-00-79

12.06.2019

Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 06207.1.27 по КККР на гр.Брацигово, местност „Клисурата 2".

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт „Общинска собственост"

№7

001-00-81

12.06.2019

Разрешение за изработване на ПУП_ПП за трасе на електропровод 1 kv за захранване на ПИ с номера 177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово.

Докладва:арх.Боряна Банева-гл.архитект на Община Брацигово

№8

001-00-86

13.06.2019

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-196 и улица с осови точки 34-35 в кв.15 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово по искане от Методи Иванов Николов.

Докладва:арх.Боряна Банева-гл.архитект на Община Брацигово

№9

001-00-77

06.06.2019

Приемане на информация за стопанисване на горските територии, отдаване и контрол.

Докладва: Ангелина Калинова-мл.експерт ЗГВ

№10

001-00-87

13.06.2019

Отчет за направените разходи по случай честванията на 143-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски възстаннически пункт.

Докладва: София Тачева- главен счетоводител

№11

001-00-88

13.06.2019

Приемане на информация за очакваното изпълнение на собствените приходи от местни данъци и такси за 2019 година.

Докладва: София Тачева- главен счетоводител

№12

001-00-82

12.06.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Докладва: София Тачева- главен счетоводител

№13

001-00-83

12.06.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.

Докладва: София Тачева- главен счетоводител

№14

001-00-84

12.06.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.

Докладва: София Тачева- главен счетоводител

№15

001-00-85

12.06.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Докладва: София Тачева- главен счетоводител

№16

001-00-100

17.06.2019

Отпускане на безлихвен заем на НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1903"  село Бяга.

Докладва: София Тачева- главен счетоводител

№17

06-01-101

17.06.2019

Предоставяне на проектен земеделски имот с № 004456, с площ 0,500 дка., в землището на село Равногор, община Брацигово, местност „Падината" на Янко Тодоров Тодоров, след съдебно решение на Районен съд-Пещера.

Докладва: Ангелина Калинова-мл.експерт ЗГВ

№18

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик