Община Брацигово logo
Община Брацигово

Дневен ред

 

П   О   К   А   Н   А    

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 31.03.2017г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-3

14.03.2017

Отписване от счетоводните книги на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово като дълготраен материален актив Вилна сграда с  №115 находяща се в летовище „Васил Петлешков"

Докладва:Веселина Дамова -председател на оперативна комисия на „Инфрастрой" ЕООД

 

№2

001-00-32

15.03.2017

Закриване на „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания" в База 2 „Ана Гиздова" към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства" гр.Брацигово.

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ ЕЗ и СД"

 

№3

001-00-31

15.03.2017

Разкриване от 01.07.2017 г. нова социална услуга „Център за работа с деца на улицата" към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства" гр.Брацигово.

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ ЕЗ и СД"

 

№4

001-00-33

15.03.2017

Информация за състоянието на медицинското обслужване на населението в община Брацигово за 2016 г.

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ ЕЗ и СД"

 

№5

001-00-34

15.03.2017

Кандидатстване по процедура №BG16M1OР002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ ЕЗ и СД"

 

№6

001-00-35

15.03.2017

Отчет по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община Брацигово за 2016 г. от Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, приета с Решение №545/24.04.2014 г. на Общински съвет - Брацигово с Протокол №33.

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ ЕЗ и СД"

 

№7

001-00-36

15.03.2017

Отчет-информация за дейността на читалищата от община Брацигово през календарната 2016 г.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Просвета"

 

№8

001-00-37

15.03.2017

Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Брацигово за периода 2017-2020 г.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Просвета"

 

№9

001-00-38

15.03.2017

Удължаване срока на Договор № РД-16-00-167/03.10.2014 г. за предоставяне на безвъзмездно право на управление и ползване върху недвижими имоти - общинска собственост.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№10

001-00-39

15.03.2017

Прекратяване на съсобственост с Общината върху имот в град Брацигово

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№11

001-00-45

15.03.2017

Определяне на маломерни имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за срок от една година 2017-2018  без търг или конкурс

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№12

001-00-41

15.03.2017

Избор на представител от Община Брацигово в Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик" АД гр. Пазарджик.

Докладва:Мария Мадарова - Секретар на Община Брацигово

 

№13

001-00-42

15.03.2017

Приемане на план-сметка за необходимите разходи по случай честванията на 141-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски възстанически пункт.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№14

001-00-43

15.03.2017

Прехвърляне на средства от бюджетната сметка на община Брацигово в извънбюджетната сметка съгласно Договор № РД 50-96/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в размер на 48 895,75 лв.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№15

001-00-44

15.03.2017

Приемане на годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.

Докладва:Зенаида Глухчева - гл.експерт „ЗГВ"

 

№16

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик