Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

  

 

 


 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

              П   О   К   А   Н   А   

 

          Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА се свиква

       заседание на Общински съвет гр. Брацигово.    Заседанието

            ще се проведе на 31.07.2020 г. /петък/ от 10.00 часа

              в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-53

14.07.2020 г.

Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за периода от 01.01.2020 год. до 30.06.2020 год.

Докладва:Йорданка Атанасова - Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой" - ЕООД

№2

015-00-52

13.07.2020 г.

Отмяна на Решение №128/26.06.2020 г. по Протокол  №11 на Общински съвет - Брацигово.

Докладва: арх. Младен Китов - Общински съветник

№3

001-00-119

15.07.2020 г.

Изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1, ал.3, ал. 5, ал. 6 и ал.7 и създаване на нови ал. 8 и ал. 9, изменение на чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брацигово и изменение и допълнение на Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни наемни цени за декар при отдаване под наем на земеделска земя в раздел III - Производство и услуги в точка 16.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№4

001-00-120

15.07.2020 г.

Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси във Водоем общинска собственост, находящ се в землището на гр. Брацигово, местност "Грамадите".

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№5

001-00-110

08.07.2020 г.

Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актове на Общински съвет за първото полугодие на 2020 год. и останали за изпълнение от второто полугодие на 2019 год.

Докладва: Йордан Павлов - Секретар на Община Брацигово

№6

008-00-66

16.07.2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - град Брацигово и неговите комисии за периода от 15 ноември 2019 г. до 30 юни 2020 год. включително.

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет-Брацигово 

№7

001-00-121

16.07.2020 г.

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2020 г. на Община Брацигово.

Докладва:инж. Анелия Методиева - Директор дирекция „СА"

№8

001-00-124

16.07.2020 г

Издаване на Запис на заповед от Община Брацигово в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция "Оперативна програма околна среда", обезпечаваща авансово плащане по Административен договор № Д-34-50/02.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд  за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16М1ОР002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14", на бенефициент Община Брацигово.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№9

001-00-125

16.07.2020 г.

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово за 2019 г. и отчета за състоянието на общинския дълг през 2019 г.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№10

001-00-114

15.07.2020 г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетна сметка в извънбюджетна сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 "Обучение и заетост" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. В размер на 4 020 лв.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№11

001-00-115

15.07.2020 г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетна сметка в извънбюджетна сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 "Обучение и заетост" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. В размер на 2 010лв.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№12

001-00-116

15.07.2020 г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. В размер на 6 015 лв.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№13

001-00-127

17.07.2020 г.

Издаване на Запис на заповед от Община Брацигово в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019 по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони №: BG06RDNP001-7.007 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" за Проект: „Подобряване на спортната инфраструктура - с. Бяга, Община Брацигово", сключен между Община Брацигово и ДФ „Земеделие".

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№14

001-00-128

17.07.2020 г.

Издаване на Запис на заповед от Община Брацигово в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ данък добавена стойност върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019 по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони №: BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" за Проект: „Подобряване на спортната инфраструктура - с. Бяга, Община Брацигово", сключен между Община Брацигово и ДФ „Земеделие".

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№15

001-00-111

14.07.2020 г.

Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Рекламна табела" върху терен публична общинска собственост - представляващ 1 кв. м. тротоарна площ - част от имот с идентификатор 06207.503.1838 по КК на гр. Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект

№16

001-00-113

14.07.2020 г.

Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Рекламна табела" върху терен публична общинска собственост - представляващ 1 кв. м. тротоарна площ - част от имот с идентификатор 06207.502.9529 по КК на гр. Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект

№17

001-00-112

14.07.2020 г.

Приемане на Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Общ устройствен план на Община Брацигово за 2019 год.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект

№18

001-00-122

16.07.2020 г.

Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения за оформяне на "Зона за детска площадка" върху терен публична общинска собственост - част от имот с идентификатор 06207.502.1917 по КККР на гр. Брацигово /УПИ XXII-За озеленяване, 92 по РП на гр. Брацигово/ за оформяне на "Зона за детска Площадка".

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект

№19

001-00-123

16.07.2020 г.

Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения за оформяне на "Зона за детска площадка" върху терен публична общинска собственост - част от УПИ I- Младежки дом, кв.45 по РП на с. Бяга, общ. Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект

20

001-00-117

15.07.2020 г.

Информация за готовността на общинските учебни заведения за новата учебна 2020/2021 година и утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки в училищата на територията на Община Брацигово за учебната 2020/2021 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.

Докладва:Иванка Стефанова-Гл.експерт „Образование и култура"

21

001-00-126

17.07.2020 г.

Определяне на училище, включено в Списъка на средищните детски градини и училища на Република България, определени от Министерски съвет.

Докладва:Иванка Стефанова-Гл.експерт „Образование и култура"

22

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

                   С уважение,

                   инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

                  Председател на Общински съвет-Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик