Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

              

            

              

                                        

П   О   К   А   Н   А        

 

                 Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово. Заседанието ще се проведе на 30.07.2019 г. /вторник/ от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

 

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-14

11.07.2019

Разглеждане и приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019 г.

Докладва: Веселина Дамова- Председател на ПК по оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД

№2

015-00-16

11.07.2019

Изменение на т.1 от Решение №623/29.03.2019г. по Протокол №42.

Докладва: Веселина Дамова- Председател на ПК по оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД

№3

015-00-13

08.07.2019

Приемане на Наредба за специфичните изисквания към фасадите на сградите и съоръженията в Община Брацигово.

Докладва: арх.Младен Китов- общински съветник

№4

015-00-15

11.07.2019

Избор на управител на „Инфрастрой" ЕООД- град Брацигово.

Докладва: Стоян Вълков- общински съветник

№5

008-00-47

09.07.2019

Отчет за дейността на Общински съвет- град Брацигово и неговите комисии за периода от 1 декември 2018г. до 30 юни 2019г. включително.

Докладва: Надежда Казакова- Председател на Общински съвет

№6

001-00-92

05.07.2019

Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, намиращ се на трети етаж ляво крило, в триетажна масивна сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.291 по КККР на гр.Брацигово.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт „Общинска собственост"

№7

001-00-101

12.07.2019

Сключване на споразумение с ФК „ХЕБЪР 1918" за безвъзмездно предоставяне на Стадион „Христо Гюлеметов-Бонбона" за провеждане на футболни срещи от есенния полусезон за Втора професионална лига и срещи за Купа България.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт „Общинска собственост"

№8

001-00-93

05.07.2019

Определяне на училище, включено в Списъка на средищните детски градини и училища на Република България, определени от Министерски съвет.

Докладва: Иванка Стефанова- гл.експерт „Образование и култура"

№9

001-00-98

10.07.2019

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово за 2018 и отчета за състоянието на общинския дълг през 2018г.

Докладва: София Тачева- главен счетоводител

№10

001-00-94

09.07.2019

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2019 год. на Община Брацигово.

Докладва: София Тачева- главен счетоводител

№11

001-00-95

09.07.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица- Операция „Осигуряване на топъл обяд- 2016г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02.

Докладва: София Тачева- главен счетоводител

№12

001-00-99

10.07.2019

Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за първото полугодие на 2019 год. и останали за изпълнение от второто полугодие на 2018 год.

Докладва: Мария Мадарова- Секретар на Община Брацигово

№13

001-00-97

10.07.2019

Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат" върху терен публична общинска собственост- представляващ 1 кв.м. тротоарна площ пред сграда, находяща се в имот с идентификатор 06207.502.334 по КККР на гр.Брацигово.

Докладва:арх.Боряна Банева-главен архитект на Община Брацигово

№14

001-00-100

11.07.2019

Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Брацигово /2016-2020г./ и приемане на актуализация на Годишния план за развитие на социалните услуги на територията на Община Брацигово за 2020 год.

Докладва: Татяна Симонова-  гл.експерт „ЕЗСД"

№15

008-00-50

18.07.2019

Отмяна на Решение №670/26.06.2019г. по Протокол №46 на Общински съвет гр. Брацигово.

Докладва: Надежда Казакова- Председател на Общински съвет

№16

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик