Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

        

      

                 

                      

                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

П   О   К   А   Н   А     

 

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 3 и чл.42, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация се свиква извънредно-закрито заседание на Общински съвет гр. Брацигово на 08.01.2021 г. /петък/ от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

 

При следния проект за дневен ред:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

 015-00-1

04.01.2021 г.

Приемане на цени за ВиК услуги, предоставяни от „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово за 2021 г.,  утвърдени с Решение №Ц-46 от 30.12.2020г. на КЕВР

Докладва:Йорданка Атанасова - Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой" - ЕООД

 

 

 

 

         С уважение,

 

       инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

      Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик