Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 28.07.2017 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-7

11.07.2017

Разглеждане и приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за периода от  01.01.2017 год. до 30.06.2017 год. и разпределяне на дивидента за 2016 год.

Докладва:Веселина Дамова - Председател на комисията по Оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД

 

№2

008-00-43

10.07.2017

Отчет за дейността на Общински съвет - град Брацигово и неговите   комисии за периода от 1 декември 2016 г. до 30 юни 2017 г., включително.

Докладва:Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№3

001-00-88

29.06.2017

Поставяне на паметна плоча на двама испериховски опълченци Ангел Щерев и Търпо Варадинов, участвали в Руско-турската освободителна война в имот публична общинска собственост, представляващ УПИ Х-Кметство и поща, кв.20 по плана на с.Исперихово.

Докладва:арх.Боряна Банева - гл.архитект

 

№4

001-00-90

11.07.2017

Промяна на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на два нови УПИ XVII-Търговия и услуги в кв.43 по плана на с. Бяга, община Брацигово.

Докладва:Иванка Кабакчиева - гл.спец. „КР"

 

№5

001-00-98

13.07.2017

Съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ XVI-63, XVII-63 и XXI-Озеленяване по плана на с.Козарско.

Докладва:Иванка Кабакчиева - гл.спец. „КР"

 

№6

001-00-99

13.07.2017

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Оптикоелектрон в кв.86 по действащия застроително-регулационен план на с.Равногор.

Докладва:Иванка Кабакчиева - гл.спец. „КР"

 

№7

001-00-89

05.07.2017

Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за 2016 год.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№8

001-00-97

12.07.2017

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2017 г. на Община Брацигово.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№9

001-00-91

12.07.2017

Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Община Брацигово Договор BG05М9ОP001-2.002-0027-С001 за изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово" Независим живот финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси  2014-2020" г.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№10

001-00-92

11.07.2017

Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за първото полугодие на 2017 год. и останали за изпълнение от второто полугодие на 2016 год.

Докладва: Мария Мадарова - Секретар на община Брацигово

 

№11

001-00-93

11.07.2017

Отчет за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Брацигово през първото и второто  тримесечие на 2017 год.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№12

001-00-94

11.07.2017

Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ ЕЗ и СД"

 

№13

001-00-95

11.07.2017

Определяне на детска градина и училище, включени в Списъка на средищните детски градини и училища на Република България определени от Министерски съвет.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Образование и култура"

 

№14

001-00-96

11.07.2017

Утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки и маломерни групи в училищата и детските градини на територията на община Брацигово за учебната 2017/2018 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Образование и култура"

 

№15

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик