Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

              

            

                   П   О   К   А   Н   А     

 

     Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово. Заседанието ще се проведе на 25.04.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

 

                    При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-54

11.04.2019

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2018г. и Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

Докладва:Димитър Попов-Директор Дирекция социално подпомагане

№2

001-00-50

10.04.2019

Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост находящи се в град Брацигово,с идентификатори 06207.502.239, 06207.502.240, 06207.502.242, 06207.502.241, 06207.502.233, 06207.502.234, 06207.502.235, 06207.502.237 и 06207.502.238.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт „Общинска собственост"

№3

001-00-51

10.04.2019

Продажба на УПИ ХХ-63 и УПИ XXIV-63 по регулационния план на село Козарско.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт „Общинска собственост"

№4

001-00-52

10.04.2019

Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.4.1474 по КККР на гр.Брацигово, местност „Нерзето".

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт „Общинска собственост"

№5

001-00-57

11.04.2019

Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП за имот с номер 018439, м."Криви ленища", землище с.Равногор, общ.Брацигово и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имота в УПИ „За жилищно строителство".

Докладва:арх.Боряна Банева-гл.архитект на Община Брацигово

№6

001-00-55

11.04.2019

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м."Герчовица" по КК на гр.Брацигово, по искане от Димитър Христов Китов.

Докладва:арх.Боряна Банева-гл.архитект на Община Брацигово

№7

001-00-60

11.04.2019

Съгласуване на ПУП- План за регулация за УПИ II- За озеленяване .и имот пл.№273 в кв.21 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово по искане на Щерьо Василев Рабаджийски.

Докладва:арх.Боряна Банева-гл.архитект на Община Брацигово

№8

001-00-56

11.04.2019

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и одобряване на задание за смяна предназначението на имот с номер 212007, местност „Перето" по КВС на землище с.Бяга, общ. Брацигово.

Докладва:арх.Боряна Банева-гл.архитект на Община Брацигово

№9

001-00-58

11.04.2019

Съгласуване на ПУП-ПР за УПИ XIII-352 в кв.34 по регулационния план на с.Козарско,общ.Брацигово по искане от Георги Николов Атанасов.

Докладва:арх.Боряна Банева-гл.архитект на Община Брацигово

№10

001-00-59

11.04.2019

Съгласуване на ПУП-ПР за УПИ I-525 за цех за бетонови изделия и ПИ номер 000238 в м."Перето", землището на с.Исперихово по искане от ЕТ „СЮМ- Стоян Младенов".

Докладва:арх.Боряна Банева-гл.архитект на Община Брацигово

№11

001-00-49

10.04.2019

Приемане на отчета за поддържане на пътната мрежа в общината при зимни условия за сезон 2018-2019 год.

Докладва:Димитър Димитров- мл.експ. „ОМП" и „ЗН"

№12

001-00-61

12.04.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.

Докладва:София Тачева-Гл.счетоводител

№13

001-00-62

12.04.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост" финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.

Докладва:София Тачева-Гл.счетоводител

№14

001-00-63

12.04.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора" финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Докладва:София Тачева-Гл.счетоводител

№15

001-00-64

12.04.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора" финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Докладва:София Тачева-Гл.счетоводител

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик