Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

            

                      

              

                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

П   О   К   А   Н   А

 

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 26.03.2021 г. /петък /

от 10.00 часа в

сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

 

При следния проект за дневен ред:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

 

 

015-00-25

09.03.2021 г.

Приемане на Годишен финансов отчет на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за 2020 год.

Докладва: Йорданка Атанасова - Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой" - ЕООД

 

2

 

001-00-47

10.03.2021 г.

Приемане на бюджетната прогноза на Община Брацигово за периода 2022-2024 год. в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.

Докладва:  София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

 

 

3

001-00-58

11.03.2021 г.

Приемане на план-сметка за необходимите разходи по случай честванията на 145-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.

Докладва:  София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

 

 

 

4

001-00-49

10.03.2021 г.

Предложение за сътрудничество при изпълнение на проект по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобряване и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения  чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство".

Докладва:Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 


5

001-00-44

10.03.2021 г.

Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в извънбюджетна сметка по проект № BG05M9OP001-2.018-0030 - C01 „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Докладва: Ангелина Калинова-Младши експерт „ЗГВ"

 

 

 

6

001-00-45

10.03.2021 г.

Отпускане на 10 /десет/ кубически метра иглолистна дървесина от общинска горска територия /безвъзмездно/ на Нейчо Димитров Коланев - Кмет на село Равногор, община Брацигово за реставриране на пейки и навеси, изградени по природни забележителности - „Бекови скали", „Червената скала" и местност „Свети Илия", землище село Равногор.

Докладва: Ангелина Калинова-Младши експерт „ЗГВ"

 

 

 

7

001-00-46

10.03.2021 г.

Отпускане на безвъзмездна помощ от 10 /десет/ кубически метра иглолистна дървесина от общинска горска територия на Църковно настоятелство при храм „Свети великомъченик Димитър" село Исперихово за ремонт на покрив и подмяна на гредоред на къща, прилежаща към храм „Свети великомъченик Димитър".

Докладва: Ангелина Калинова-Младши експерт  „ЗГВ"

 

 

 

 

8

001-00-48

10.03.2021 г.

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 - 5.001 -  „ 3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID - 19 ".

Докладва: Мария Пищалова - Гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

 

9

001-00-50

11.03.2021 г.

Състояние на медицинското обслужване на населението в Община Брацигово за 2020 год.

Докладва: Татяна Симонова-Гл.експерт „ЕЗСД‘‘

 

 

№10

001-00-51

11.03.2021 г.

Отчет по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община Брацигово за 2020 г. от Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик.

Докладва: Татяна Симонова-Гл.експерт „ЕЗСД‘‘

 

 

№11

001-00-57

11.03.2021 г.

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на  Общинския план за развитие през 2020 година в Община Брацигово.

Докладва: инж. Анелия Методиева - Директор дирекция „СА"

 

 

12

001-00-52

11.03.2021 г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 61220.19.721, м. "Криви ленища" по кадастрална карта на с. Равногор, Община Брацигово, собственост на "Смарт Корект" ЕООД.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

13

001-00-53

11.03.2021 г.

Удължаване на срока за представяне на проект за Общ устройствен план.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

 

14

001-00-54

11.03.2021 г.

Разрешение за изработване на   ПУП-ПР на имот с идентификатор  61220.6.377, м."Кендевото" по кадастрална карта на с.Равногор, общ. Брацигово, собственост на И. М.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

15

 

001-00-56

11.03.2021 г.

Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  61220.6.322, м."Кендевото" по кадастрална карта на с.Равногор.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

 

16

001-00-55

11.03.2021 г.

Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПРЗ  за  част  от  кв.3, УПИ ХХI-1472 /имот с идентификатор 06207.503.14 по КККР на гр.Брацигово/ и улица с о.т.458-1 по РП на гр. Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

№17

 

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

С уважение,

инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

Председател на Общински съвет-Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик