Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

                  П   О   К   А   Н   А      

 

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово. Заседанието ще се проведе на 31.01.2020 г. /петък/ от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

 

 

            При следния проект за дневен ред:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-9

16.01.2020

 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докладва: Стоян Вълков- Председател на временната комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

№2

001-00-1

07.01.2020

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 година.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт Общинска собственост

№3

001-00-2

13.01.2020

Разглеждане и приемане на Годишна програма на културните събития, осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2020 година.

Докладва: Иванка Стефанова- гл.експерт „Образование и култура"

№4

001-00-3

13.01.2020

Приемане на Общински план за младежта в община Брацигово за 2020 година.

Докладва: Иванка Стефанова- гл.експерт „Образование и култура"

№5

001-00-4

13.01.2020

Разглеждане на информация за културните събития и прояви в община Брацигово, включени в календара за 2020 година.

Докладва: Иванка Стефанова- гл.експерт „Образование и култура"

№6

001-00-6

15.01.2020

Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Брацигово за 2020 година.

Докладва: Мария Пищалова- гл.експерт „ТУТ" и „ПЗ"

№7

001-00-11

16.01.2020

Приемане на нова общинска Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Брацигово и в съответствие с приетата с Решение на Министерски съвет №136 от 14.03.2019г. Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Докладва: Ангелина Калинова- мл.експерт ЗГВ

№8

001-00-10

16.01.2020

Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в извънбюджетната сметка по проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Докладва: Ангелина Калинова- мл.експерт ЗГВ

№9

001-00-9

16.01.2020

Изменение на Решение №15 от 27.12.2019г. на ОбС гр.Брацигово.

Докладва: София Тачева- главен счетоводител

№10

001-00-5

15.01.2020

Определяне на представител на Община Брацигово във връзка с участие в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик" АД гр.Пазарджик.

Докладва: Атанас Славов- юрист

№11

001-00-8

15.01.2020

Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на имот с идентификатор 06207.3.350, м."Грамадите", землище гр.Брацигово, общ.Брацигово и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имота в УПИ „За производство, търговия и услуги и автосервиз".

Докладва: арх.Димитър Боюклиев- гл.архитект на Община Брацигово

№12

001-00-7

15.01.2020

Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за второто полугодие на 2019 год. и останали за изпълнение от първото полугодие на 2019 год.

Докладва: Йордан Павлов- секретар на Община Брацигово

№13

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик