Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 30.11.2018 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

 

При следния проект за дневен ред:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-132

07.11.2018

Информация за работата по програмите за временна заетост за 2018 година и перспективи за 2019 година.

Докладва:Мария Пищалова - гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

№2

001-00-133

12.11.2018

Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от общинска гора „Санджака" през 2019 година по дървестни видове, видове сечи и обем.

Докладва:Ангелина Калинова - мл.експерт „ЗГВ"

№3

001-00-135

14.11.2018

Предоставяне на проектен имот с №026383, с площ 1,099 дка., в землището на село Равногор, община Брацигово, местност „Карантията", на наследниците на Трендафил Христов Кукуринов от село Равногор.

Докладва:Ангелина Калинова - мл.експерт „ЗГВ"

№4

001-00-134

14.11.2018

Информация за готовността по поддържане на Общинската пътна мрежа зимен сезон 2018-2019 година.

Докладва:Димитър Димитров - мл.експерт „ОМП и ЗН"

№5

001-00-136

14.11.2018

Освобождаване от заплащане на такса смет Басейнова дирекция - „Източнобеломорски район" за поземлени имоти с идентификатори 06207.503.121 и 06207.503.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово.

Докладва: Милица Петкова - мл.експерт „Местни приходи"

№6

001-00-137

14.11.2018

Годишна програма за културните събития осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2019 година.

Докладва: Иванка Стефанова -гл.експерт „Образование и култура"

№7

001-00-138

14.11.2018

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-028-001 „Работа" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Докладва:София Тачева - главен счетоводител

№8

001-00-139

14.11.2018

Годишен отчет за изпълнение на План за Енергийна ефективност на Община Брацигово.

Докладва:инж.Румяна Григорова - Директор Дирекция „СА"

№9

008-00-76

15.11.2018

Закриване на временна комисия към Общински съвет Брацигово създадена с Решение №412 от 26.01.2018 год., прието с Протокол №28.

Докладва:Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

№10

001-00-140

15.11.2018

Съгласуване на ПУП-ПР за УПИ XII-513 и XIII-513 в кв.86 по регулационния план на град Брацигово по искане на Кузман Василев Търпоманов.

Докладва: арх.Боряна Банева - главен архитект

№11

001-00-141

21.11.2018

Разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLVIII по парцеларен план на бивш стопански двор на с.Равногор, общ.Брацигово, или ПИ номера 019603, 019668 и 019605 м. „Стопански двор" по КВК на с.Равногор.

Докладва: арх.Боряна Банева - главен архитект

№12

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик