Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

  

 

П   О   К   А   Н   А     

Съобщаваме Ви, че на основание чл.28, ал.1 от ЗМСМА се свиква закрито заседание на Общински съвет гр. Брацигово. Заседанието ще се проведе на 29.05.2020 г. /петък/ от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-70

11.05.2020г.

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2019 год. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 год.

Докладва: Димитър Попов - Директор на дирекция „Социално подпомагане"

№2

008-00-37#1

08.05.2020 г.

Приемане на информация за състоянието и перспективите за развитие на музейното дело в Общината.

Докладва: Йорданка Василева - „Уредник" Градски исторически музей

№3

001-00-64

22.04.2020г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПП  за трасе на: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от съществуваща мрежа в землище с. Козарско, през с. Бяга до гр. Брацигово, Община Брацигово".

Докладва: арх.Димитър Боюклиев -  Гл.архитект

№4

001-00-80

13.05.2020г.

Поставяне на преместваем обект за обслужващи дейности - обслужваща постройка в терен УПИ XV- Комбинат, детски ясли и детска градина, кв. 14 по РП на гр.Брацигово, съставляващо поземлен имот с идентификатор 06207.501.264 по КККР на гр.Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект

№5

001-00-81

13.05.2020г.

Поставяне на преместваем обект за обслужващи дейности - рампа за хора в неравностойно положение в терен публична общинска собственост в УПИ II- Здравна служба и аптека, кв.29 по РП на с. Исперихово, Община Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект

№6

008-00-38

13.05.2020г.

Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово.

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет-Брацигово 

№7

001-00-72

11.05.2020г.

Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№8

001-00-73

11.05.2020г.

Изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1, ал. 3, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 и създаване на нови ал. 8 и ал.9, изменение на чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брацигово и изменение на Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни наемни цени за декар при отдаване под наем на земеделска земя в раздел III - Производство и услуги в точка 16.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№9

001-00-74

11.05.2020г.

Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от една стопанска година 2020-2021г.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№10

001-00-75

11.05.2020г.

Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на помещение №4 намиращо се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.263.5.1 по КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.263 по КККР на град Брацигово за нуждите на Сдружение с нестопанска цел "Туристическо дружество - Брацигово".

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№11

001-00-76

11.05.2020г.

Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска "Спортна база и сграда" в УПИ IV - планоснимачен номер 62 в кв.3 по регулационния план на с. Козарско.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№12

001-00-77

11.05.2020г.

Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост - ПИ с идентификатор 07586.654.640 по КККР с.Бяга, ведно с построената в него сграда с  идентификатор 07586.654.640.1  по КККР с.Бяга.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№13

001-00-78

11.05.2020г.

Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост - спортна сграда, база с идентификатор 06207.502.59.1 по КККР на град Брацигово с площ 488кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.502.59  по КККР на град Брацигово.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№14

001-00-85

13.05.2020г.

Използване на част от средства, натрупани като отчисления по реда на чл. 64 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) за закупуване на 1 брой специализирана транспортно-подемна техника /багер/ за нуждите на Община Брацигово.

Докладва: Татяна Симонова- Гл.експерт „ЕЗСД"

№15

001-00-67

11.05.2020г.

Предложение направено до Кмета на Община Брацигово от Граждански комитет „Памет" за изработване и монтиране на информационен надпис върху Паметен знак в района на историческите места „Широк път" и „Плачикамен".

Докладва: Иванка Стефанова-Гл.експерт „Образование и култура"

№16

001-00-68

11.05.2020г.

Приемане информация за използване на земеделската земя, структури и работна сила в земеделието. Подкрепа доходите на земеделските стопани.

Докладва: Ангелина Калинова- мл.експерт „ЗГВ"

№17

001-00-79

13.05.2020г.

Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните видове в населените места и летовища в общината.

Докладва: Ангелина Калинова- мл.експерт „ЗГВ"

№18

001-00-69

11.05.2020г.

Приемане на отчета за поддържане на пътната мрежа в Община Брацигово при зимни условия за сезон 2019-2020 година.

Докладва: Димитър Димитров-мл.експерт „ОМП и ЗМ"

№19

001-00-71

11.05.2020г.

Информация за състоянието на общинската инфраструктура, комуникации и ВиК мрежи, улици и пътища.

Докладва:Таня Тренова-ст. спец. „КР"

№20

001-00-66

07.05.2020г.

Приемане на информация за готовността на курортните летовища в общината за летен сезон 2020 година.

Докладва: Мария Пищалова - гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

№21

001-00-82

13.05.2020г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 "Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в  размер на 2 010лв.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№22

001-00-83

13.05.2020г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, в размер на 6015лв.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№23

001-00-84

13.05.2020г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 "Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в размер на 4 020лв.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№24

015-00-36

20.05.2020г.

Отпускане на пет кубически метра иглолистни трупи от общинската гора /безвъзмездно/ за ремонт и възстановяване на съоръженията в летовище „Васил Петлешков" /Атолука/.

Докладва:арх. Младен Китов- Общински съветник

№25

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик