Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

П   О   К   А   Н   А

 

 

               Съобщаваме Ви, че на основание чл.28, ал.1 от ЗМСМА

                   се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

                         Заседанието ще се проведе на 30.10.2020 г. /петък/ от 10.00 часа

     в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

 

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

1

001-00-160

13.10.2020 г.

Прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 32888.125.238 по КККР на с.Исперихово, чрез изкупуване на общинската част, представляваща проектен имот с идентификатор 32888.125.550 по КККР на с.Исперихово с площ 364 кв. м.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

2

001-00-161

13.10.2020 г.

Приемане на информация за изпълнение на договорните отношения по действащи договори  за общинско имущество, към месец октомври 2020 год.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

3

001-00-159

12.10.2020 г.

Даване на съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗУТ за постройка - гараж на общата регулационна линия между УПИ XII-581, кв.43 и имот общинска собственост УПИ I - Детска градина, кв. 32 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

№4

001-00-164

13.10.2020 г.

Именуване на улица с о.т. 118-139 по плана на  с. Равногор.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

№5

001-00-162

13.10.2020 г.

Приемане на информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване.

Докладва: Мария Пищалова - гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

№6

001-00-165

14.10.2020 г.

Приемане на отчет за спортната дейност в Община Брацигово, състояние и поддръжка на спортните съоръжения.

Докладва:Иванка Стефанова-Гл.експерт „Образование и култура"

№7

008-00-84

14.10.2020 г.

Избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет-Брацигово 

8

008-00-86

16.10.2020 г.

Отмяна на Решение №158/25.09.2020 год. по Протокол №13 на Общински съвет - Брацигово.

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет-Брацигово 

9

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

       

 

 

 

 

С уважение,

инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

Председател на Общински съвет-Брацигово  

  

 

 

               

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик