Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

  

 

 


                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

П   О   К   А   Н   А   

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово. Заседанието ще се проведе на 26.06.2020 г. /петък/ от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

При следния проект за дневен ред:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

1

015-00-44

09.06.2020г.

Закупуване на дълготраен материален актив - Ултразвуков разходомер, регистратор на данни със запис на налягане и дебит в база данни на всеки 15 минути  и монтаж за вход Водоснабдителна системна група Бяга за нуждите на „Инфрастрой" ЕООД гр. Брацигово.

Докладва:Йорданка Атанасова - Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой" - ЕООД

2

008-00-51

11.06.2020г.

Приемане на годишен отчет за извършената дейност на Кметовете на кметства от Община Брацигово.

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет-Брацигово 

3

008-00-54

16.06.2020г.

Опрощаване.

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет-Брацигово  .

4

008-00-53

15.06.2020г

Актуализиране на списък на спортните обекти, собственост на Община Брацигово, които могат да бъдат обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта.

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет-Брацигово 

5

001-00-90

09.06.2020г.

Договор за предоставяне на финансова помощ BG05М9ОР001-2.101-0160-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3".

Докладва:инж. Анелия Методиева - Директор дирекция „СА"

6

001-00-89

09.06.2020г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 32888.132.3, м.  „Перето" по КК на с. Исперихово, общ. Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект

7

 

001-00-92

10.06.2020г.

Вземане на решение за провеждане на търг за продажба на добита дървесина от временен склад, находящ се в отдел 165, подотдел „д" от общинска гора „Санджака", землище на село Равногор, общ. Брацигово.

Докладва: Ангелина Калинова- мл.експерт „ЗГВ"

8

001-00-102

11.06.2020г.

Информация за стопанисване на горските територии, отдаване и контрол.

Докладва: Ангелина Калинова- мл.експерт „ЗГВ"

9

001-00-93

10.06.2020г.

Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Брацигово за периода 2020 - 2023 г.

Докладва:Анна Дамянова - - Гл. спец. ВоЕ и НС

10

001-00-94

10.06.2020г.

Приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Брацигово за периода 2020 - 2030 г.

Докладва:Анна Дамянова - Гл. спец. ВоЕ и НС

11

001-00-96

10.06.2020г.

Продажба на поземлен имот с идентификатор 07586.607.915 по КККР

 на с.Бяга, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№12

001-00-97

10.06.2020г.

Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.3.135 по КККР на гр. Брацигово, местност „Шавариеви ливади", чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№13

001-00-98

11.06.2020г.

Продажба на Урегулиран поземлен имот VIII - Ветеринарна лечебница, в кв.68 по регулационния план на село Равногор, одобрен със Заповед №118/17.04.1992 г., целият с площ 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.м., ведно с построената в имота масивна сграда със застроена площ 120 / сто и двадесет/ кв. м., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№14

001-00-100

11.06.2020г.

Отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ кабинет с площ от 13.00 кв.м. и 9.00 кв.м. представляващи идеални части от общински части - санитарен възел и чакалня, находящи се на втори етаж в двуетажна масивна сграда със застроена площ 81 кв.м.  с предназначение - здравно заведение, построена в УПИ II - Здравна служба и аптека в кв. 29 по регулационния план на село Исперихово.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№15

001-00-103

11.06.2020г.

Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на помещение №4 намиращо се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.263.5.1 по  КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.263 по КККР на град Брацигово за нуждите на Сдружение с нестопанска цел "Туристическо дружество - Брацигово".

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

 

№16

 

001-00-106

15.06.2020г.

Допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№17

001-00-95

10.06.2020г.

Отчет за направените разходи по случай честванията на 144-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

18

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

   С уважение,

   инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

   Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик