Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

            

                      

              

                                       

                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

П   О   К   А   Н   А     

 

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 28, ал.1 от ЗМСМА

 се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 23.04.2021 г. /петък / от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

 

При следния проект за дневен ред:

 

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-64

08.04.2021 г.

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2020 год. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 год.

Докладва: Димитър Попов - Директор на дирекция „Социално подпомагане" гр. Пещера

 

2

001-00-63

08.04.2021 г.

Приемане на План за интегрирано развитие на Община Брацигово /ПИРО/ 2021-2027 г.

Докладва: инж. Анелия Методиева - Директор дирекция „СА"

 

3

001-00-66

08.04.2021 г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 32888.134.7, м. „Перето" по КККР на с. Исперихово, собственост на Ю. И. и Т. И.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

4

001-00-65

08.04.2021 г.

Приемане на отчета за поддържане на пътна мрежа в Община Брацигово при зимни условия за сезон 2020-2021 година.

Докладва: Димитър Димитров-мл.експерт „ОМП и ЗМ"

 

№5

 

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

С уважение,

инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик