Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение

  28-09-2020

  Обявление за ИП за "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик"

  На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

  „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик", с възложител „Персенк Инвест" ООД.

   

 • Съобщение, че със заповед № РД-447/31.08.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.120

  25-09-2020

  ДО

  „АНИК  КОМЕРС" - гр.Пловдив,  ул. "Мария Кюри" №1, ет.3, ап.5

  ПЕТКО  НАЙДЕНОВ  СЕЙМЕНСКИ  -  гр.Пловдив,  ул. "Тракия" 21, ет.2, ап.4

                              

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-447/31.08.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от  кв.120, УПИ ХV-ЖСК и магазин; УПИ XVI-1779,1790; УПИ XVII-1790; УПИ XVIII-1779 Търговия и услуги и УПИ ХХ-1779 Трафопост по регулационния план на гр.Брацигово, с който се предвижда да се измени границата между УПИ XVI-1779,1790 и УПИ XVII-1790. УПИ ХV-ЖСК и магазин увеличава площа си за сметка на улица с осова точка от 612 до осова точка 613. За сметка на УПИ ХV-ЖСК и магазин се обособява улица тупик с осова точка от 613а до осова точка 613б, с ширина 7.17 метра. УПИ ХV-ЖСК и магазин сменя отреждането си на УПИ ХV-1842 Жилищно строителство. УПИ XVIII-1779 Търговия и услуги сменя отреждането си на  УПИ XVIII-1846 Жилищно строителство. УПИ ХХ-1779 Трафопост сменя отреждането си на УПИ ХХ-1845 Трафопост.        

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   

 • Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ III-505 и УПИ IV-505 по плана на с.Равногор

  23-09-2020

  З А П О В Е Д:

   

  РД-490/23.09.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение IХ

  От Протокол №7/12.08.2020г. на ОбЕСУТ 

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ III-505 и УПИ IV-505 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово по означенията върху приложената скица-проект. 

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • Oдобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката“ в землището на с. Розово

  17-09-2020

        До:

       Държавен Поземлен Фонд - МЗХ- София

       Областна дирекция  „ Земеделие" - Пазарджик

       Община Брацигово 

       Н-ци на Димитър Костадинов Филев:  

       Елена Димитрова Миндова -с. Козарско ул. „Двадесет и втора" № 36

       Неди Петрова Гочева-гр. Димитровград ул. Софроний Врачански №3    

       Филип Петров Филев гр. Димитровград бул. „България" № 4

       Петър Иванов Костадинов гр. Пловдив ж.к. Тракия № 7

       Гергана Ангелова Дурмушлийска - гр.Варна ж.к. Вл. Варненчик № 16

       Димитър Ангелов Костадинов - гр. Варна ж.к. Вл. Варненчик № 222

       Костадин Ангелов Костадинов- гр. Варна ул. Евлоги Георгиев № 20 Б

     

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Съобщаваме Ви, че с заповед РД -420/ 12.08.2020 год. е одобрен  ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката" в землището  на с. Розово, община Брацигово, с  който се сменя предназначението на имота и за него се обособява УПИ I-1066, За производствена и складова  дейност.

       Заповедта  се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32 тел.03552-2400,  и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

       Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пазарджик в

  14 дневен срок от нейното съобщаване чрез Община Брацигово на основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

  .

     

   

   

                                                              Гл.спец.АТОН:____________

                                                                                          / Д. Петрова /

                                                                             Кмет:_____________

                                                                                          / Й. Петкова/

 • Oдобрено изменение на ПУП - ПРЗ за смяна предназначението на ПИ 32888.132.3, по кадастрална карта на с.Исперихово

  16-09-2020

  ДО

  ДИМИТЪР  ЙОРДАНОВ  ДИМИТРОВ - гр.Димитровград,  ул. "Христо Г.Данов" №2А, ет.4, ап.12

  СВЕТЛА  ЙОРДАНОВА  ДИМИТРОВА - гр.София,  Ж.К. "Красна поляна"  I част №132А, вх.Б, ет.16, ап.142

  АНЕЛИЯ  МИХАЙЛОВА  ГЕОРГИЕВА - с.Исперихово,  ул. „37 - ма" №11

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-416/10.08.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП - ПРЗ за смяна предназначението на ПИ 32888.132.3, по кадастрална карта на с.Исперихово, местност „Перето" и се обособява УПИ I-6 за търговска дейност и сватбени тържества, по искане на Анелия Михайлова Георгиева.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • Съобщение, че със заповед № РД-446/31.08.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VIII-1347 в кв.95, местност „Нерзето“

  01-09-2020

  ДО

  АСЕН  АНДОНОВ  АСЕНОВ

  ЙОРДАНКА  АНГЕЛОВА  АСЕНОВА

  ЗАПРЯН  ИВАНОВ ИЛИЕВ

    

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-446/31.08.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VIII-1347 в кв.95, местност „Нерзето" по плана на гр.Брацигово, който е с отреждане за жилищно застрояване с малка височина и плътност. С проекта се запазва начина на застрояване - свободно като се повдига и запазва съществуващата жилищна сграда с възможност за пристрояване и надстрояване, по искане на Димитрия Петрова Асенова и Запрянка Василева Ковачева.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • З А П О В Е Д: №РД-430/19.08.2020г. На основание чл. 124 от ЗУТ, Решение II От Протокол №7/12.08.2020г. на ОбЕСУТ

  19-08-2020

  З А П О В Е Д:

   

  РД-430/19.08.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение II

  От Протокол №7/12.08.2020г. на ОбЕСУТ 

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.34, УПИ VIII-437 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово по означенията върху приложената скица-проект. 

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

   

   

 • З А П О В Е Д: №РД-422#1/13.08.2020г. На основание чл. 124 от ЗУТ, Решение VIII

  13-08-2020

  З А П О В Е Д:

   

  РД-422#1/13.08.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение VIII

  От Протокол №7/12.08.2020г. на ОбЕСУТ 

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.5, ПИ № 119 по РП на с.Жребичко /имот с идентификатор 29522.501.76 по КККР на с.Жребичко/, общ.Брацигово съгласно приложената скица-проект. Да се съгласува с НИНКН.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • З А П О В Е Д: №РД-420#1/12.08.2020г. На основание чл. 124 от ЗУТ, Решение III

  13-08-2020

  З А П О В Е Д:

   

  РД-420#1/12.08.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение III

  От Протокол №7/12.08.2020г. на ОбЕСУТ 

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.7, УПИ I-43-Ветеринарна лечебница по плана на с.Козарско, общ.Брацигово съгласно приложената скица-предложение

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

   

   

   

 • З А П О В Е Д: №РД-417#1/12.08.2020г. На основание чл. 124 от ЗУТ, Решение IV

  13-08-2020

  З А П О В Е Д:

   

  РД-417#1/12.08.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение IV

  От Протокол №7/12.08.2020г. на ОбЕСУТ 

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.42, ПИ № 1120 по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.501.940 по КККР на гр.Брацигово/ съгласно приложената скица-предложение

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик