Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 258 от 28.02.2017г. на Общински съвет гр.Брацигово, на основание чл.21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от АПК

 

10-03-2017

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 258 от 28.02.2017г. на Общински съвет гр.Брацигово, на основание  чл.21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА  и чл.62, ал.2 от АПК

 РЕШИ:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в  Решение №239 от 28.12.2016г. на Общински съвет гр.Брацигово, с което се разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за поземелен имот с идентификатор 06207.2.924, м."Св.Спас" по кадастрална карта на гр.Брацигово, като в т.1 на решението текста "...УПИ I-921,за жилищно строителство...", да се чете „... УПИ  I-924,за жилищно строителство..."

 

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик