Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД на основание чл. 150 от ЗУТ

 

10-05-2018
З А П О В Е Д

№ РД - 213
Брацигово 10.05.2018 год.

Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а, като разгледах искане с вх. №30-435-1/09.05.2018г. от ЕТ „СЮМ-Стоян Младенов", че същото е основателно тъй като възложителя не може да осъществи инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.
На основание чл. 150 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработването на комплексен инвестиционен проект за обект:

„Цех за преработка на медицински и ароматни култури"

в имот с идентификатор 06207.502.227 по КККР на гр. Брацигово, общ.Брацигово /УПИ І-216 за Производствени дейности, търговия и услуги, кв. 22 по РП на гр. Брацигово/, за да може възложителя да осъществи инвестиционните си намерения.
Мотиви: Възложителя не може да осъществи инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Цех за преработка на медицински и ароматни култури", имот с идентификатор 06207.502.227 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово /УПИ І-216 за Производствени дейности, търговия и услуги, кв. 22 по РП на гр. Брацигово/.

ПЕТКО ПЕТКОВ /п/
Кмет на Община Брацигово

Изготвил: /п/
Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

Съгласувал: /п/
Юрист: Петя Харизанова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик