Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение в връзка с Държавен вестник бр.55 от 3 юли 2018г. на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ

 

10-07-2018

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Съобщаваме, че в Държавен вестник бр.55 от 3 юли 2018г. на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ Общинският съвет - гр.Брацигово, реши:

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 380 от 9.11.2017г. (ДВ, бр.97 от 2017г.), с което се одобрява общ устройствен план на община Брацигово със съответните и неразделна част от него схеми, правила и нормативи за неговото прилагане, като за зелена площ м/у улица с о.т. 86-93 до кв.15, зелена площ м/у улица с о.т. 45-46 до кв.8, зелена площ м/у улица с о.т. 77-78-76 до кв.13, УПИ III-ресторант и магазин в кв.28 и площ извън регулацията м/у улица с о.т. 18-19-20 по плана на с.Исперихово допълва индекс „Оо" - Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности.

 

                                  Председател:

                                                    Н.Казакова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик