Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

 

11-09-2018

ДО

Н-ЦИ АНГЕЛ ПЕЕВ КЕХАЙОВ  /за имот 000770/

ПЕЙО АНГЕЛОВ КЕХАЙОВ - гр. ПЛОВДИВ, ул. „Княз Черкаски" № 20, ет. 4, ап. 8

ЕЛЕНА ХРИСТОСКОВА КЕХАЙОВА - гр. ПЛОВДИВ, бул. „Дунав" № 176, ет. 1, ап. 1

РОСИЦА ХАРИЗАНОВА ДИМИТРОВА - гр. ПЛОВДИВ, бул. „6-ти септември" №133, ет.4

 

ХРИСТО ХАРИЗАНОВ КЕХАЙОВ - гр. ПЛОВДИВ, ул. „Данте" №8, ет.2, ап.3

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

 

Съобщаваме Ви, че е издадено решение  № 571/13.08.2018г. от Министерски съвет за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ Въздушна линия /ВЛ/ 110 кV ВЕЦ „ Въча 1"- ВЕЦ " Цанков камък" на територията на област Пазарджик с което е определено обезщетение за част от Вашия имот с проектен № 002437, с площ 0,024 дка, образуван от поземлен имот с № 000770, целия с площ 10,447 дка с начин на трайно ползване: ливада, върху който попада стъпката на стълб № 35 на обекта, намиращ  се в местност „Владовица" землището на с.Розово, община Брацигово.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик