Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: №РД-535/23.10.2019г. На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ

 

24-10-2019

З А П О В Е Д:

 №РД-535/23.10.2019г.

На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ

 

       Да се изработи ПУП-ПР за част от кв.35, УПИ VII- 402 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение  с корекциите в зелено.

 

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

КМЕТ........./П/...........

                       /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик