Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов ваканционен комплекс“ и свързания с него ПУП-ПРЗ на поземлен имот

 

30-10-2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов ваканционен комплекс" и свързания с него ПУП-ПРЗ на поземлен имот (ПИ) № 019603, № 019668, № 019605 (от които се образува УПИ ХL VIII-обществено обслужване, ваканционен комплекс, хотел) по плана на стопански двор ОССС с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик с възложител: „ Апостолови МА", гр. Пловдив , ул. „Орфей „ № 7, ет. 3, ап. 8 .

Информацията, се намира в Общинска администрация гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, ет. 3, ст. №18, Дирекция "СА", тел.03552 / 20-65, в.120, и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

 

         Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 -дневен срок в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 . E-mail: riewpz@riewpz.org.

       

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик