Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

03-12-2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение на Община Брацигово: „Разширение на съществуващ гробищен парк на с.Бяга" и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07586.212.7, м."Перето" по кадастрална карта на землище с.Бяга, общ.Брацигово.

        Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

        Уведомлението за инвестиционното предложение ще видите тук.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик