Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед №РД-15/08.01.2020г. за изработване на ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ II- 59 по плана на с.Козарско

 

10-01-2020

З А П О В Е Д:

 №РД-15/08.01.2020г. 

На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ 

       Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ II- 59 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение .

       Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

КМЕТ........./Н.К./...........

                /Н.Казакова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик