Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ III-505 и УПИ IV-505 по плана на с.Равногор

 

23-09-2020

З А П О В Е Д:

 

РД-490/23.09.2020г.

 

На основание чл. 124  от ЗУТРешение IХ

От Протокол №7/12.08.2020г. на ОбЕСУТ 

          

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ III-505 и УПИ IV-505 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово по означенията върху приложената скица-проект. 

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик