Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Удължен е срокът по проект „Подкрепа за достоен живот

 

30-10-2013

Със заповед № РД 08-35 от 24.06.2013 г. на Договарящия
орган, е удължен срока за реализиране на дейностите по Проект „Подкрепа за
достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO
001-5.2.09
„Алтернативи", по Оперативна програма
 
„Развитие на човешките ресурси" на 44 месеца - до
15.05.2014 г..

Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент" по Проекта става общо 39
месеца с планиран край 15.03.2014 година включително. Считано от
01.06.2013 година, възнаграждението на личните асистенти се увеличиха и се
начисляват на база часова ставка в размер на 3.00 лв. /три лева/.
Схемата „Алтернативи" на Оперативна програма
 
„Развитие на човешките ресурси"  цели прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален месечен бюджет за социалната услуга „Личен асистент".Целите на проект „Подкрепа за достоен живот" са фокусирани върху преодоляването на социалната изолация на семейства, в които има лица, зависими от постоянни грижи и поставени в риск от институционализация. За лицата с
трайни увреждания са създадени възможности сами (или чрез своите законни
представители) да получат право на индивидуален бюджет за ползване на услугата,
както и да определят по какъв начин тя да бъде организирана във времето.

За периода от 10 януари 2011 г. до 31 октомври 2013 г. потребителите на
тази услуга в община Брацигово са били 30, а личните асистенти - 32. Те работят
по разработен индивидуален план, включващ дейности, подобряващи качеството на
живот на съответния потребител.

Община Брацигово е партньор на Агенцията за социално подпомагане -
конкретен бенефициент по проекта.Проектът „Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик