Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

„Обществена трапезария” ще продължи и след 01.01.2014 г.

 

06-12-2013

Община Брацигово уведомява, че услугата „Обществена трапезария” ще продължи да се предоставя от 01.01.2014 г. Хората в неравностойно положение ще получат социална услуга, която ще осигури топла храна – по едно ястие дневно, включващо супа, основно ястие и хляб.

Бенефициентите, които ще ползват услугата ще бъдат 50 човека - лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;  лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;  бездомни деца и лица;  самотно  живеещи лица, получаващи минимални пенсии, лежащо болни.

Лицата да са :

    1. С трайно намалена работоспособност над 50%;
    2. Лица, живеещи сами;  
    3. Лица, навършили възраст за пенсиониране, но не придобили право на пенсия;
    4. Безработни лица, които не получава обезщетение от Бюрата по труда;       
    5. Лица, намиращи се в затруднено материално положение поради заболяване на
 член от семейството;
    6. Лица, които не могат да приготвят сами храната си в къщи;
    7. Лица, които не са подпомагани чрез други хранителни програми на БЧК;

    8. Лица, които не са подпомагани по други социални проекти и не са подпомагани за отоплителен сезон 2013/2014;

    9. Деца сираци ;

Желаещите да ползват услугата следва подават заявление по образец с приложените към него   документи както следва:

- Копие от актуален медицински документ ТЕЛК, ЛЛК, епикриза или др. медицински документ доказващ здравословното състояние;

- Служебна бележка от Дирекция „ Социално подпомагане „ ;

- Служебна бележка от Дирекция „ Бюро по труда „, /ако лицето е безработно/;

- Документ доказващ месечния доход на лицето / пенсия /;

- Копие от лична карта;

Документите се подават на фронт – офиса на Общинска администрация град Брацигово до 17.00 часа на 13 декември 2013 год.

Комисията определена със Заповед на Кмета на Община Брацигово ще разгледа всички постъпили в срок заявления и ще класира бенефициентите;

Списъкът с одобрените бенефициенти ще бъде изложен на информационното табло на входа на Общинска администрация град Брацигово, входовете на кметствата по населените места и на интернет страницата на Община Брацигово на 20 декември 2013 год. ;

Обядът ще приготвя и доставя ежедневно през работните дни, считано от 01.01.2014 г. до 31.04.2014 г. от кухнята на „Домашен социален патронаж” - Брацигово.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик