Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово като партньор на АСП, започва набиране на заявлениия от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти", „ домашен помощник „ и „ социален асистент „ / по образец / от 15.12.2017 г. до 20.12.2017 г./вкл./.

 

15-12-2017

СЪОБЩЕНИЕ

                   Община Брацигово като партньор на АСП, започва набиране на заявлениия  от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти", „ домашен помощник „ и „ социален асистент „  / по образец / от  15.12.2017 г. до 20.12.2017 г./вкл./.

       Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент", „ домашен помощник „ и „ социален асистент „  ще се приемат в общинска администрация.
Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

  • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
  • документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
  • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална
  • епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
  • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
  • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители.

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти  подават заявление в общината (района) в същия срок - от  15.12. 2017 г. до 20.12. 2017 г. включително.  

Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
Към заявлението се прилагат следните документи:

·         документ за самоличност (за справка);

·         служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

·         служебна бележка от Бюро по труда (ако кандидатът  е безработен);

·         документ за квалификация за придобита образователна степен  и съотносима за длъжността „личен асистент" , „ домашен помощник „ и „ социален асистент „ квалификация;

 

Образец на заявление и подробна информация може да получите в община Брацигово.

 

 

Изтегли:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОТЕБИТЕЛЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик