Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

               

П   О   К   А   Н   А     

 

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация се свиква извънредно заседание на Общински съвет гр. Брацигово на 13.02.2020 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

 

 

               При следния проект за дневен ред:

 

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-12

29.01.2020

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Брацигово през 2020 година.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт „Общинска собственост"

№2

001-00-13

06.02.2020

Приемане Бюджета за 2020 година на Община Брацигово.

Докладва:София Тачева- главен счетоводител

№3

 

Изказвания, питания и предложения от граждани

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик